Suvun tarinat talteen

14.4.-2.6.2021 verkossa

Ha­lu­ai­sit­ko saa­da suku­tut­ki­muk­seen li­sää mie­len­kiin­toa ja ta­ri­noi­ta?

Nyt si­nul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua kir­joit­ta­ja­pii­riin ja kir­joit­taa ta­ri­noi­ta su­ku­si hen­ki­löis­tä. Täl­lä ta­val­la saat enem­män vä­rik­kyyt­tä tut­ki­mus­ai­neis­toon. Hen­ki­löt kas­va­vat ta­ri­noi­den myö­tä ja saa­vat lisä­ar­voa. Lu­ki­jan kan­nal­ta tämä on mie­leen­jää­vä tapa saa­da uut­ta tie­toa su­vus­ta.

Ta­paam­me kes­ki­viik­koi­sin ver­kos­sa, jo­ten ko­toa kä­sin voit osal­lis­tua kurs­sil­le. Kir­joi­tam­me pal­jon su­vun ih­mi­sis­tä ja ta­pah­tu­mis­ta. Usein ne ovat ker­rot­tu­ja, suus­ta suu­hun kul­ke­via ta­ri­noi­ta, jot­ka li­sää­vät suku­tut­ki­muk­sen ar­voa. Muis­te­lut he­rät­tä­vät kiin­nos­tus­ta, lu­ke­mi­nen on mie­len­kiin­tois­ta ja tie­toa an­ta­vaa. Kir­joit­ta­ja­pii­rin ta­paa­mi­sis­sa poh­dim­me, mi­ten saa­da tut­ki­muk­seen vi­vah­teik­kuut­ta.

Verk­ko­kurs­sil­la käy­täm­me myös help­po­käyt­töis­tä Snell­ma­nE­DU:n verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä, jon­ne teh­tä­vät pa­lau­te­taan. Näin on mah­dol­li­suus saa­da pa­lau­tet­ta opet­ta­jal­ta sekä muil­ta kurs­sil­le osal­lis­tu­neil­ta.

Aika­tau­lu

Kurs­si jär­jes­te­tään ver­kos­sa kes­ki­viik­koi­sin (14.04., 21.04., 28.04., 05.05., 12.05., 19.05., 26.05. sekä 02.06.2021) klo 15-16.30.

Kou­lut­ta­ja

Kurs­sin oh­jaa­ja­na toi­mii Mar­ja Viik, joka on pi­tä­nyt lu­kui­sia kir­joit­ta­ja­kou­lu­tuk­sia ja kurs­se­ja eri puo­lil­la Suo­mea.

Hin­ta

74 €

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­set 5.4.2021 men­nes­sä

Il­moit­tau­tu­mi­nen uu­des­sa verk­ko­kau­pas­sa>>

Olem­me avan­neet uu­den verk­ko­si­vus­ton nämä si­vut pois­tu­vat käy­tös­tä en­nen vuo­den lop­pua. Ter­ve­tu­loa op­pi­mi­sen verk­ko­kaup­paan!

Snell­ma­nE­DU: Har­ras­tuk­set ja hy­vin­voin­tiAk­tii­vi­set ai­kui­set 202015.11.2018