Learn@work -koulutus: Fasilitointityökaluja yhteisen kehittämisen tueksi

Päämääränä työyhteisön yhteisen tavoitteen saavuttaminen

Si­säl­tö:

Uu­den op­pi­mi­nen edel­lyt­tää usein myös eri­lais­ta ajat­te­lua ja roh­keut­ta kä­si­tel­lä asi­oi­ta ta­van­o­mai­ses­ta poik­ke­a­vin me­ne­tel­min. Fa­si­li­toin­ti­työ­ka­lut aut­ta­vat esi­mies­tä, op­pi­mis­a­gent­tia tai tii­min ve­tä­jää haas­ta­maan työ­yh­tei­sön nor­maa­le­ja ajat­te­lu­mal­le­ja ja löy­tä­mään uu­sia ide­oi­ta sekä saa­maan ai­kaan yh­teis­tä si­tou­tu­mis­ta ja ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta. Pää­mää­rä­nä on työ­yh­tei­sön yh­tei­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen.

To­teu­tus:

Kou­lu­tus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen puo­len päi­vän ti­lai­suus, jos­sa pää­set har­joit­te­le­maan eri­lai­sia fa­si­li­toin­ti­työ­ka­lu­ja myös käy­tän­nös­sä. Kou­lu­tuk­ses­sa opit:

Aika: To 21.3.2019 klo 8.15-11.15

Koh­de­ryh­mä:

Kou­lut­ta­ja:

Fa­si­li­toin­ti­val­men­nuk­sen ve­tää Laa­dun ja yri­tys­vas­tuun asi­an­tun­ti­ja YTM Nii­na Suu­ro­nen, Res­pon­sia Qu­a­li­ty So­lu­ti­ons Ky. Nii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus or­ga­ni­saa­ti­oi­den ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hä­nel­lä on sekä laa­tu­pääl­li­kön (Cer­ti­fied Qu­a­li­ty Ma­na­ger) että Life Co­ac­hin (LCA Life Co­ach) pä­te­vyys.

Koulutus on pidetty ja ilmoittautuminen päättynyt.

Ha­lu­ai­sit­ko ti­la­ta täs­tä ai­hees­ta työ­yh­tei­söl­le­si rää­tä­löi­dyn kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den?
Kysy li­sää: Outi Sa­vo­lai­nen, outi.sa­vo­lai­nen@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi, 044 746 2846

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019