Learn@work -koulutus: Tiedolla johtaminen

Tavoitteet, mittarit ja niiden seuraaminen

Ta­voit­teet oh­jaa­vat koko or­ga­ni­saa­ti­oi­ta toi­mi­maan, ke­hit­tä­mään toi­min­taa ja op­pi­maan – tie­toi­ses­ti ja tie­dos­ta­mat­ta. Ta­voit­tei­ta ku­vaa­vien mit­ta­rien avul­la voi­daan jat­ku­vas­ti seu­ra­ta tu­lok­sia ja näh­dä, mi­ten ta­voit­teet to­teu­tu­vat. Mit­ta­rei­ta ja tu­lok­sia seu­raa­mal­la opi­taan ja ke­hi­te­tään toi­min­taa. Nii­den pe­rus­teel­la on mah­dol­lis­ta poh­tia, mitä uut­ta osaa­mis­ta tar­vi­taan, jot­ta toi­min­taa saa­daan vie­tyä pa­rem­min koh­ti ta­voit­tei­ta.

Si­säl­tö:

Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan tie­dol­la joh­ta­mi­seen, tie­dol­la joh­ta­mi­sen kult­tuu­riin sekä eri osa-alu­ei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi tyy­pil­li­sim­piä mit­ta­rei­ta (KPI), or­ga­ni­saa­ti­ol­le so­pi­vien mit­ta­rei­den va­lin­taa, sekä mit­ta­roin­nin vaa­ti­maa tek­no­lo­gi­aa. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan li­säk­si ana­ly­tii­kan kyp­sy­y­ys­mal­liin, jon­ka avul­la on kä­te­vä ar­vi­oi­da oman or­ga­ni­saa­ti­on ti­lan­ne ana­ly­tii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä, sekä tun­nis­taa seu­raa­vat ke­hi­tys­koh­teet.

Aika: To 23.5.2019 klo 8.30-11.30

Koh­de­ryh­mä:

Kou­lut­ta­ja:

Kou­lut­ta­ja Mik­ko Kon­tio (FM, MBA) on oh­jel­mis­to­alan yrit­tä­jä Se­co­ra Sys­tems Oy:ssä. Mik­ko on kes­kit­ty­nyt eri­tyi­set­si IoT:n hyö­dyn­tä­mi­seen sekä ana­ly­tii­kan kou­lu­tuk­siin. Ai­em­min ural­laan hän on työs­ken­nel­lyt lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tyk­sen, asi­a­kas­hal­lin­nan, ket­te­rän oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen, sekä pro­jek­tin­hal­li­nan pa­ris­sa.

Ilmoittautuminen 16.5.2019 mennessä:

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019