Learn@work-koulutus: Ongelmanratkaisumenetelmät

Ongelmanratkaisu oppimisen mahdollistajana

Si­säl­tö:

Elä­mäs­sä ja myös työ­pai­kal­la tu­lee usein vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa on­gel­man­rat­kai­su­tai­dois­ta on hyö­tyä. On­gel­mat voi­vat olla pie­niä, ar­jen työ­tä vai­keut­ta­via on­gel­mia tai suu­rem­pia, koko työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia kos­ket­ta­via on­gel­mia. Op­pi­vas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa on­gel­mia ei pa­e­ta, vaan ne näh­dään op­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­si­na, joi­den rat­kai­se­mi­nen aut­taa koko työ­yh­tei­söä ke­hit­ty­mään.

On­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­mien työ­pa­jas­sa käy­dään läpi eri­lai­sia on­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­miä, joi­ta voit hyö­dyn­tää työs­sä­si. Me­ne­tel­mät ulot­tu­vat lean-joh­ta­mi­ses­sa ja pro­ses­sien ana­ly­soin­nis­sa hyö­dyn­ne­tyis­tä me­ne­tel­mis­tä luo­van ajat­te­lun me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ti­lai­suus, jos­sa me­ne­tel­miä myös har­joi­tel­laan käy­tän­nös­sä.

Aika ja il­moit­tau­tu­mi­nen:
Il­moit­tau­tu­mi­nen ke 11.9.2019 men­nes­sä:
RYH­MÄ 1: ke 25.9.2019 klo 8.30-12.00 (muu­ta­ma paik­ka va­paa­na)
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja:
Fa­si­li­toin­ti­val­men­nuk­sen ve­tää Laa­dun ja yri­tys­vas­tuun asi­an­tun­ti­ja YTM Nii­na Suu­ro­nen, Res­pon­sia Qu­a­li­ty So­lu­ti­ons Ky. Nii­nal­la on yli 15 vuo­den ko­ke­mus or­ga­ni­saa­ti­oi­den ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hä­nel­lä on sekä laa­tu­pääl­li­kön (Cer­ti­fied Qu­a­li­ty Ma­na­ger) että Life Co­ac­hin (LCA Life Co­ach) pä­te­vyys.

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019