Learn@work-koulutus: Tiimiläiset ympärilläni

Erilaiset temperamentit ja tehokas tiimityö

Si­säl­tö:

Tii­mi­läi­set ym­pä­ril­lä­ni -val­men­nus so­pii tii­meil­le ja työ­yh­teisöil­le, jot­ka ha­lu­a­vat ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa. Voim­me muut­taa vain it­se­äm­me ja omaa toi­min­taam­me – kun ym­mär­räm­me pa­rem­min it­se­äm­me ja mui­ta, pys­tym­me te­ke­mään pa­rem­pia va­lin­to­ja vies­tin­näs­sä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa mui­den kans­sa.

Tem­pe­ra­ment­tim­me vai­kut­taa mm. sii­hen, mi­ten vies­tim­me toi­sil­lem­me sekä mi­ten suh­tau­dum­me muu­tok­siin tai stres­siin. Tii­mi­läi­set ym­pä­ril­lä­ni -val­men­nuk­ses­sa tu­tus­tu­taan eri­lai­siin tem­pe­ra­ment­ti­tyyp­pei­hin: pu­nai­nen, kel­tai­nen, vih­reä ja si­ni­nen. Val­men­nuk­ses­sa teh­dään tes­ti, jon­ka kaut­ta opit enem­män omas­ta tem­pe­ra­men­tis­ta­si.

Val­men­nuk­sen käy­tän­nön­lä­hei­ses­sä työ­paja­o­suu­des­sa kes­kus­tel­laan ja ke­hi­te­tään toi­min­ta­ta­po­ja, jot­ka edis­tä­vät pa­rem­paa vies­tin­tää ja tii­mi­työ­tä omas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa­si.

Aika:
RYH­MÄ 1: to 5.9.2019 klo 8.30-12.00
Il­moit­tau­tu­mi­nen to 22.8. men­nes­sä >> täs­tä
RYH­MÄ 2: to 5.9.2019 klo 13.00-16.30
Il­moit­tau­tu­mi­nen to 22.8. men­nes­sä >> täs­tä

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja:

Jen­nil­lä on yli 15 vuo­den taus­ta IT-alal­ta. Hän on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2016: Paju Con­sul­ting aut­taa asi­ak­kai­taan on­nis­tu­maan IT- ja digi­hank­keis­sa. Lii­ke­toi­min­ta- ja tek­no­lo­gia-ai­hei­den li­säk­si Jen­niä in­nos­taa peh­me­äm­mät ih­mis­a­si­at: vies­tin­tä, ih­mis­ten käyt­täy­ty­mi­nen ja hy­vin­voin­ti sekä joh­ta­mi­nen. Näi­hin liit­ty­en Jen­ni on suo­rit­ta­nut life co­ach -tut­kin­non, ja hän co­ac­haa yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä ja val­men­taa myös yri­tyk­sis­sä. Va­paa-ajal­laan Jen­ni liik­kuu, lu­kee ja nuk­kuu.

Ilmoittautuminen avataan pian!

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019