Learn@work-koulutus: Työtehtävien organisointi ja tärkeysjärjestys

Työnkuvat, työn organisointi ja johtaminen

Ta­voi­te:
Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den ta­voit­tee­na on:

Si­säl­tö: 

Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne:

Kou­lu­tus si­säl­tää lähi­kou­lu­tus­päi­vän (3h), verk­ko­kou­lu­tuk­sen (2h) sekä en­nak­ko- ja väli­teh­tä­vän. Tar­jol­la nel­jä eril­lis­tä ryh­mää, joi­hin mah­tuu max. 20 osal­lis­tu­jaa.

Kou­lu­tus on käy­tän­nöl­lis­tä oman työn­ku­van, vies­tin­nän ja toi­min­nan poh­ti­mis­ta, suun­nit­te­lua ja hi­o­mis­ta. Osal­lis­tu­jat osal­lis­tu­vat ak­tii­vi­ses­ti kou­lu­tuk­sen työs­ken­te­lyyn. Ta­paa­mis­ker­ran tee­mas­ta syn­tyy konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta ar­jen työ­hön ja myös konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja so­vel­taa opit­tua käy­tän­töön.

Ver­kos­sa jat­ke­taan lähi­kou­lu­tus­ker­ran ja väli­teh­tä­vän poh­jal­ta oman työn­ku­van, ajan­käy­tön ja vies­tin­nän ke­hit­tä­mis­tä käy­tän­nöl­li­sel­lä ta­val­la niin, että hy­vät käy­tän­nöt vah­vis­tu­vat ja te­hot­to­mat käy­tän­nöt kor­va­taan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­mil­la toi­min­ta­ta­voil­la.

Lähi- ja verk­ko­kou­lu­tuk­sen li­säk­si kou­lu­tus si­säl­tää en­nak­ko­teh­tä­vän en­nen lähi­kou­lu­tus­päi­vää sekä kou­lu­tus­päi­vien vä­lil­lä suo­ri­tet­ta­van väli­teh­tä­vän, jot­ka orien­toi­vat poh­ti­maan omaa työ­tä ja omaa työn­ku­vaa.

Aika ja il­moit­tau­tu­mi­nen:
Il­moit­tau­tu­mi­nen ryh­miin ke 4.9.2019 men­nes­sä!
RYH­MÄ 1:
ke 18.9. klo 9-12 (lähi­kou­lu­tus Kuo­pio)
ti 1.10. klo 9:00-11:00 (verk­ko­val­men­nus)
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä
RYH­MÄ 2:
ke 18.9. klo 13-16 (lähi­kou­lu­tus Kuo­pio)
ti 1.10. klo 11.30-13.30
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä
RYH­MÄ 3:
to 19.9. klo 9-12 (lähi­kou­lu­tus Kuo­pio)
ti 1.10. 14:00-16:00 (verk­ko­val­men­nus)
Il­moit­tau­tu­mi­nen >> täs­tä
RYH­MÄ 4:
to 19.9. klo 13-16 (lähi­kou­lu­tus Kuo­pio)
ke 2.10. klo 9:00-11:00 (verk­ko­val­men­nus)
Il­moit­tau­tu­mi­nen  >> täs­tä

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja:

Pert­tu Laak­so­nen, FM (puhe­vies­tin­tä), kou­lu­tus­pääl­lik­kö, työn­oh­jaa­ja

Ilmoittautuminen avataan pian!

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019