Learn@work-koulutus: Motivaatio ja kohtaaminen innostamisessa

Kuinka innostaa oppimiseen työyhteisössä?

Ta­voit­teet:

Aut­taa tun­nis­ta­maan mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jöi­tä sekä nii­den hyö­dyn­tä­mis­tä op­pi­mis­pro­ses­sis­sa. Konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja me­ne­tel­miä sekä uut­ta ajat­te­lu­ta­paa suo­raan käy­tän­töön.

Si­säl­tö ja aika­tau­lu:

Ti 3.12. Mo­ti­vaa­ti­o­ra­ken­teen mer­ki­tys

Ti 10.12. Asen­teen, ar­vo­jen ja ta­voit­teen mer­ki­tys

Ti 17.12. Koh­taa­mi­sen tai­dot

To­teu­tus:

Kou­lu­tus to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na ja voit osal­lis­tua sii­hen omal­la tie­to­ko­neel­la/pu­he­li­mel­la. Vuo­ro­vai­kut­tei­nen verk­ko­lu­en­to.

Aika:

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­jat:
Lee­na Ståhl­berg ja Mar­jaa­na Her­le­vin, Opo­Co­ac­hing Oy.

Ilmoittautuminen ti 19.12. mennessä.

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019