Learn@work -koulutus: SnellmanEDU Moodle info

Oppimisympäristö yrityskohtaiseen käyttöön?

Snell­ma­nE­DU Mood­le in­fos­sa esi­tel­lään mah­dol­li­suut­ta val­jas­taa Snell­ma­nE­DU Mood­le yri­tyk­sen omaan käyt­töön hank­keen jäl­keen. Tar­jo­am­me hank­keen ajak­si mak­sut­to­man ko­kei­lu­jak­son sekä opas­tus­ta ja kou­lu­tus­ta op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­töön.

Yri­tys­koh­tai­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa yri­tyk­sen oma ”Aka­te­mia” tai ”Int­ra”. Op­pi­mis­ym­pä­ris­töön voi esi­mer­kik­si koo­ta kaik­ki osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen, op­pi­mi­seen ja pe­reh­dyt­tä­mi­seen liit­ty­vät asi­at sa­maan paik­kaan.  Snell­ma­nE­DU Mood­le on moni­puo­li­nen ja mo­der­ni op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, joka si­säl­tää ra­por­toin­ti ja ana­ly­tiik­ka työ­ka­lu­ja op­pi­mi­sen seu­ran­taan.

In­fos­sa käy­dään läpi Snell­ma­nE­DU Mood­len tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia hank­keen ai­ka­na ja hank­keen jäl­keen. Voit esit­tää toi­vei­ta ja ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jal­le etu­kä­teen.

Le­arn@work-hank­keen val­men­nus­ten ja ma­te­ri­aa­lien ai­neis­tot on koot­tu Snell­ma­nE­DU Mood­le poh­jai­seen di­gi­taa­li­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön. Kai­kil­le op­pi­mi­sa­gen­ten­teil­le on luo­tu tun­nuk­set op­pi­mi­sym­pä­ris­töö­on ja ma­te­ri­aa­lit ovat pi­lot­ti­y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä.

Aika: Ke­vät 2020 (uusi aika il­moi­te­taan myö­hem­min)

Koh­de­ryh­mä: Pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Kou­lut­ta­ja: Timo Lem­met­ty, it-asi­an­tun­ti­ja Snell­ma­nE­DU

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019