Learn@work -koulutus: Moodle yrityksen omaksi oppimisympäristöksi!

Työyhteisön digitaalinen oppimisympäristö

Le­arn@work-hank­keen val­men­nus­ten ja ma­te­ri­aa­lien ai­neis­tot on koot­tu di­gi­taa­li­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön, joka on va­paas­ti kaik­kien pi­lot­ti­y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Li­säk­si op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on koot­tu run­saas­ti ns. mic­ro­le­ar­ning-si­säl­tö­jä työ­yh­teisöil­le hyö­dyl­li­sis­tä meta­tai­to­ai­heis­ta (ajan­hal­lin­ta, esi­mies­tai­dot, it­sen­sä joh­ta­mi­nen, kog­ni­tii­vi­nen er­go­no­mia, on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot, op­pi­mis­tai­dot, tie­don­han­kin­ta yms.). Op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä löy­dät run­saas­ti pod­cas­te­ja, työ­kalu­so­vel­luk­sia, vi­de­oi­ta, ar­tik­ke­le­ja yms., joil­la voit ke­hit­tää osaa­mis­ta­si työn ohes­sa!

Mood­le yri­tyk­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tök­si -kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­lään mah­dol­li­suut­ta val­jas­taa Mood­le yri­tyk­sen omaan käyt­töön hank­keen jäl­keen. Yri­tys­koh­tai­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on mah­dol­lis­ta li­sä­tä mm. yri­tyk­sen omat kou­lu­tus- ja pe­reh­dy­tys­ma­te­ri­aa­lit sekä ra­ken­taa rää­tä­löi­ty op­pi­mis­pol­ku työn­te­ki­jöi­den käyt­töön. Mood­le op­pi­mis­ym­pä­ris­tö tul­laan päi­vit­tä­mään 17.10. uu­teen Pin­ja käyt­tö­liit­ty­mään. Kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­lään uu­sia omi­nai­suuk­sia ja mah­dol­li­suuk­sia.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi Mood­len tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia ja opas­te­taan op­pi­mis­ym­pä­ris­tön ra­ken­ta­mi­seen yri­tys­koh­tai­seen käyt­töön. Voit esit­tää toi­vei­ta ja ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jal­le etu­kä­teen.

Aika: ti 3.9. klo 13-15

Koh­de­ryh­mä:

Kou­lut­ta­ja:

Timo Lem­met­ty, atk-suun­nit­te­li­ja/kou­lut­ta­ja

Ilmoittautuminen 20.8.2019 mennessä:

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019