Learn@work-koulutus: Yrityskohtaisen oppimisympäristön rakentaminen - Moodle työpaja

Yrityskohtaisen oppimisympäristön rakentaminen – Moodle työpaja

Mood­le työ­pa­jas­sa har­joi­tel­laan kou­lut­ta­jien opas­tuk­sel­la ra­ken­ta­maan Mood­le op­pi­mis­ym­pä­ris­töä yri­tys­koh­tai­seen käyt­töön. Yri­tys­koh­tai­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön on mah­dol­lis­ta li­sä­tä mm. yri­tyk­sen omat kou­lu­tus- ja pe­reh­dy­tys­ma­te­ri­aa­lit sekä ra­ken­taa rää­tä­löi­ty op­pi­mis­pol­ku työn­te­ki­jöi­den käyt­töön. Mood­le op­pi­mis­ym­pä­ris­tö tul­laan päi­vit­tä­mään 17.10. uu­teen Pin­ja käyt­tö­liit­ty­mään. Kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan uu­siin omi­nai­suuk­siin ja sen tar­jo­a­miin mah­dol­li­suuk­siin.

HUOM: En­nen työ­pa­jaan osal­lis­tu­mis­ta jo­kai­sel­le osal­lis­tu­jal­la luo­daan or­ga­ni­saa­ti­o­koh­tai­nen oma op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, jo­hon ma­te­ri­aa­lia läh­de­tään tuot­ta­maan. Tämä op­pi­mis­ym­pä­ris­tö voi toi­mia joko ns. tes­ti­ym­pä­ris­tö­nä tai sitä voi läh­teä ra­ken­ta­maan oman or­ga­ni­saa­ti­on käyt­töön.

Työ­pa­jo­ja tul­laan jär­jes­tä­mään tar­peen mu­kaan noin ker­ran kuu­kau­des­sa aina hank­keen lop­pu­mi­seen saak­ka (30.6.2020). Voit esit­tää toi­vei­ta ja ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jil­le etu­kä­teen.

Aika ja il­moit­tau­tu­mi­nen (kak­si viik­koa en­nen to­teu­tus­ta):

Koh­de­ryh­mä:

Kou­lut­ta­jat:

Timo Lem­met­ty, atk-suun­nit­te­li­ja, +358 44 746 2865, timo.lem­met­ty@snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi
Anu Wulff, verk­ko-ope­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja

Il­moit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt ja kou­lu­tus on pi­det­ty.

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019