L&W-koulutus: Esimies ja ketterästi oppiva organisaatio

Esimiesten ja johdon valmennuspäivä

Si­säl­tö:

Val­men­nus­päi­väs­sä käy­dään lä­vit­se mm. seu­raa­via ky­sy­myk­siä:

Koh­de­ryh­mä:
Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den joh­to ja esi­mie­het

Val­men­ta­ja:
do­sent­ti Lee­na­mai­ja Ota­la, Pro Com­pe­ten­ce oy

Aika: 

Ti 29.10.2019 klo 10-15

Kou­lu­tus on pi­det­ty ja il­moit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt.

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019