L&W-koulutus: Podcast työpaja

Tule kuulemaan käytännönläheiset vinkit podcastin tekemiseen!

Pod­cast eli au­di­o­muo­dos­sa ole­va blo­gi on mai­nio tapa vä­lit­tää tie­toa. Pod­cas­tit ovat ver­kos­sa jul­kais­tu­ja ääni­tal­len­tei­ta, joi­den si­säl­tö ja teko­tapa muis­tut­ta­vat ra­dio-oh­jel­maa. Pod­cast -jak­sot la­da­taan verk­koon, jos­ta nii­tä voi la­da­ta omal­le lait­teel­le tai kuun­nel­la suo­raan pod­cast -pal­ve­lun si­vuil­ta sil­loin, kun it­sel­le so­pii.

Työ­pa­jas­sa kes­ki­ty­tään pod­cas­tien tuot­ta­mi­seen ja si­säl­lön­tuo­tan­non vai­hei­siin.

TYÖ­PA­JAN SI­SÄL­TÖ:

Jour­na­lis­ti­sen työs­ken­te­lyn vai­heet:

Tek­ni­nen to­teu­tus:

Aika: pe 13.12.2019 klo 9-12

Koh­de­ryh­mä: Kou­lut­ta­jat ja asi­an­tun­ti­jat (Le­arn@work-han­ke ja Di­ka­ta-han­ke) sekä Le­arn@work-hank­keen op­pi­mis­a­gen­tit, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tuot­ta­maan pod­cas­te­ja yri­tys­koh­tai­seen käyt­töön

Kou­lut­ta­ji­na: toi­mit­ta­ja Anne Heik­ki­nen ja tek­ni­nen tuot­ta­ja Kim­mo Sal­ven vies­tin­tä­yk­sik­kö Kan­tis­ta.

Ilmoittautuminen pe 29.11.2019 mennessä:

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

“Mikä on pod­cast? Pod­cas­tin eri muo­dot? Pod­cas­tien ku­lut­ta­mi­nen?”

Le­arn@work kou­lu­tuk­set 2019-2020https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu15.1.2019