Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op

Si­säl­tö

Kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen his­to­ri­al­lis-fi­lo­so­fi­nen keh­key­ty­mi­nen. Kas­va­tus­fi­lo­so­fi­an
pää­suun­tauk­set ja nii­hin si­säl­ty­vät op­pi­mis­ta ja ope­tus­ta kos­ke­vat kä­si­tyk­set. Suo­ma­lai­sen
kas­va­tus­a­jat­te­lun ja kou­lu­tus­po­li­tii­kan val­ta­vir­rat sekä nii­den yh­teis­kun­nal­lis-kult­tuu­ri­set taus­tat.
Kas­va­tuk­sen arvo­si­don­nai­suus ja eet­ti­siä ky­sy­myk­siä.

Ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja osaa

Suo­ri­tus­ta­vat

AY2230122y (oppi­ai­nei­den yh­tei­nen osa 3 op):Lu­en­to­ja vas­taa­vien verk­ko­teh­tä­vien te­ke­mi­nen 15 t;oma­toi­mi­nen työs­ken­te­ly 66 t
AY2230122d (eriy­ty­vä osa 2 op; eri­tyis­pe­da­go­giik­ka): kir­jal­li­suus­kuu­lus­te­lu 2 t; oma­toi­mi­nen työs­ken­te­ly 52 t. Kir­jal­li­suus­kuu­lus­te­lun voi suo­rit­taa avoi­men yli­o­pis­ton ylei­se­nä tent­ti­päi­vä­nä erik­seen il­moi­tet­tui­na, ra­jat­tui­na ajan­koh­ti­na.

Kir­jal­li­suus

Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus­tie­dot ja kir­jal­li­suus­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mi­nen löy­ty­vät Web­Oo­dis­ta>>

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­not 25 op2019-2020 Ii­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus4.5.2019