Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

Si­säl­tö

Kas­va­tuk­sen yh­teis­kun­nal­li­sen tut­ki­muk­sen luon­ne, kes­kei­set kä­sit­teet ja te­o­ri­at. Kou­lu­tuk­sen funk­ti­ot ja
op­pi­joi­den di­ver­si­teet­ti. Kou­lu­tuk­sen ja kas­va­tuk­sen mer­ki­tys suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa eri ikä­ryh­mil­le.

Ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja

Suo­ri­tus­ta­vat

AY2310123y (2 op) sekä AY2310123d (eri­tyis­pe­da­go­giik­ka) (3 op): Kir­jal­li­suu­teen ja ver­kos­sa ole­vaan lu­en­to­ma­te­ri­aa­liin pe­rus­tu­vat opin­to­teh­tä­vät, oma­toi­mi­nen työs­ken­te­ly 135 t.

Kir­jal­li­suus

Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus­tie­dot löy­ty­vät Web­Oo­dis­ta>>

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­not 25 op2019-2020 Ii­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus4.5.2019