Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

Si­säl­tö

Opin­to­jak­so si­säl­tää yk­si­lön ke­hi­tyk­sen ja sen ha­vain­noin­nin eri elä­män­vai­heis­sa ja toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä.

Ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja

Suo­ri­tus­ta­vat

AY2220114a Kir­jal­li­suu­den tent­ti­mi­nen (3 op)
Kir­jal­li­suus­ten­tin (2 t) voi suo­rit­taa avoi­men yli­o­pis­ton ylei­se­nä tent­ti­päi­vä­nä.

AY2220114b Verk­ko­teh­tä­vät (2 op)
verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä (Mood­le) ra­jat­tu­na ajan­koh­ta­na. Kir­jal­li­suus­tent­ti tu­lee suo­rit­taa en­nen verk­ko­työs­ken­te­lyä!

Kir­jal­li­suus ja tent­tiin il­moit­tau­tu­mi­nen

Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus­tie­dot ja tent­tiin il­moit­tau­tu­mi­nen löy­ty­vät Web­Oo­dis­ta>>

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­not 25 op2019-2020 Ii­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus4.5.2019