Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op

Si­säl­tö

Ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja osaa

Suo­ri­tus­ta­vat

Opin­to­pii­ri­työs­ken­te­ly säh­köi­sel­lä op­pi­mis­alus­tal­la, sen poh­jal­ta työs­te­tään pien­ryh­mis­sä kir­jal­li­nen op­pi­mis­teh­tä­vä. Opis­ke­li­jan it­se­näi­sen työn osuus (135h).

Kir­jal­li­suus

Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus­tie­dot löy­ty­vät Web­Oo­dis­ta>>

Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­o­pin­not 25 op2019-2020 Ii­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus4.5.2019