Learn@work: Oppimisagentti - organisaationsa oppimisen asiantuntija (oppimisagenttivalmennus 1/6)

Oppimisagenttien valmennus, moduuli 1

Op­pi­mi­nen siir­tyy yhä enem­män kou­luis­ta työ­pai­koil­le, eril­li­sis­tä jär­jes­te­tyis­tä kurs­seis­ta ja asi­an­tun­ti­joi­den en­nal­ta suun­nit­te­le­mis­ta kurs­si­mo­duu­leis­ta työs­sä ta­pah­tu­vaan het­ken tar­pees­ta läh­te­vään ja ih­mis­ten oma­eh­toi­seen op­pi­mi­seen. Op­pi­mi­nen on osa jo­kai­sen työ­tä. Me­nes­ty­vät työ­pai­kat tu­ke­vat ih­mi­siä täs­sä työs­sä op­pi­mi­ses­sa ja pa­nos­ta­vat näin kil­pai­lu­ky­kyyn­sä.

Op­pi­mis­a­gen­tit ovat työ­paik­ko­jen op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­joi­ta.  Työs­sä op­pi­mi­nen on li­sän­nyt tar­vet­ta op­pi­mi­sen ym­mär­tä­mi­seen työ­pai­koil­la. Heil­lä on tie­toa ja tai­toa aut­taa ih­mi­siä tie­don ha­ke­mi­ses­sa ja hank­ki­mi­ses­sa, tie­don ym­mär­tä­mi­ses­sä ja ja­ka­mi­ses­sa sekä tie­don  so­vel­ta­mi­ses­sa omaan ja yh­tei­seen te­ke­mi­seen. Op­pi­mis­a­gen­tit osaa­vat myös aut­taa joh­toa ke­hit­tä­mään työ­pai­kois­ta op­pi­mis­paik­ko­ja, jois­sa jo­kai­nen voi op­pia osa­na työ­tään yk­sin ja yh­des­sä ja jos­sa jo­kai­sen op­pia voi­daan myös hyö­dyn­tää yh­teis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si.

Le­arn@Work-han­ke val­men­taa mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten hen­ki­lös­töä op­pi­mis­a­gen­teik­si.  Oh­jel­ma si­säl­tää lähi­o­pe­tus­päi­viä, uu­sien tai­to­jen har­joit­te­lua ja työs­sä­op­pi­mi­sen mal­lin so­vel­ta­mis­ta omal­la työ­pai­kal­la. Val­men­net­ta­vat hen­ki­löt saa­vat näin sekä osaa­mi­sen että tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja toi­mia yh­des­sä tu­le­vai­suu­den teh­tä­väs­sä, op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­jana työ­pai­kal­la.

Mikä on op­pi­mis­a­gent­ti?

Op­pi­mis­a­gen­tit ovat työ­paik­ko­jen op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­joi­ta jot­ka mm.:

Aika: Val­men­nus on pi­det­ty

Koh­de­ryh­mä:
Pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit (pi­lot­ti­ryh­mä 2)

HUOM: Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nuk­sen koko­nais­laa­juus on 6 op. (sis. kuu­si lähi­val­men­nus­päi­vää + en­nak­ko- ja väli­teh­tä­viä)

Val­men­ta­ja:Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa TkT, do­sent­ti Lee­na­mai­ja Ota­la, Pro Com­pe­ten­ce Oy. Ota­la on väi­tel­lyt elin­i­käi­ses­tä op­pi­mi­ses­ta ja väi­tök­sen­sä jäl­keen to­teut­ta­nut kym­me­niä hank­kei­ta, jois­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­ta on ke­hi­tet­ty op­pi­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta. Lee­na­mai­ja Ota­lan vii­mei­sin kir­ja kos­kee ket­te­rää op­pi­mis­ta (Ket­te­rä op­pi­mi­nen  kei­no me­nes­tyä jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa, 2018).Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­ty­nyt.

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nus 2019-2020 (le­arn@work)https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu14.1.2019