Learn@work: Osaamistrategia (oppimisagenttivalmennus 2/6)

Oppimisagenttien valmennus: moduuli 2

Si­säl­tö:

Aika: Val­men­nus on pi­det­ty

Le­arn@Work-han­ke val­men­taa mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten hen­ki­lös­töä op­pi­mis­a­gen­teik­si.  Oh­jel­ma si­säl­tää lähi­o­pe­tus­päi­viä, uu­sien tai­to­jen har­joit­te­lua ja työs­sä­op­pi­mi­sen mal­lin so­vel­ta­mis­ta omal­la työ­pai­kal­la. Val­men­net­ta­vat hen­ki­löt saa­vat näin sekä osaa­mi­sen että tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja toi­mia yh­des­sä tu­le­vai­suu­den teh­tä­väs­sä, op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­jana työ­pai­kal­la.

Koh­de­ryh­mä:

Pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Val­men­ta­ja:Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa TkT, do­sent­ti Lee­na­mai­ja Ota­la, Pro Com­pe­ten­ce Oy. Ota­la on väi­tel­lyt elin­i­käi­ses­tä op­pi­mi­ses­ta ja väi­tök­sen­sä jäl­keen to­teut­ta­nut kym­me­niä hank­kei­ta, jois­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­ta on ke­hi­tet­ty op­pi­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta. Lee­na­mai­ja Ota­lan vii­mei­sin kir­ja kos­kee ket­te­rää op­pi­mis­ta (Ket­te­rä op­pi­mi­nen  kei­no me­nes­tyä jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa, 2018).HUOM: Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nuk­sen koko­nais­laa­juus on 6 op. (sis. kuu­si lähi­val­men­nus­päi­vää + en­nak­ko- ja väli­teh­tä­viä)

Il­moit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nus 2019-2020 (le­arn@work)https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu14.1.2019