Learn@work: Yksilön ketterä oppiminen (oppimisagenttivalmennus 3/6)

Oppimisagenttien valmennus: moduuli 3

Ket­te­rä op­pi­mi­nen  ja työs­sä op­pi­mi­nen edel­lyt­tä­vät kai­kil­ta ih­mi­sil­tä ket­te­rän op­pi­mi­sen val­miuk­sia ja tai­to­ja.

Si­säl­tö:

Aika:

Kes­ki­viik­ko 15.1.2020 klo 9-16

Paik­ka: Kuo­pio (tar­kem­pi kou­lu­tus­tila il­moi­te­taan osal­lis­tu­jil­le myö­hem­min)

Le­arn@Work-han­ke val­men­taa mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten hen­ki­lös­töä op­pi­mis­a­gen­teik­si.  Oh­jel­ma si­säl­tää lähi­o­pe­tus­päi­viä, uu­sien tai­to­jen har­joit­te­lua ja työs­sä­op­pi­mi­sen mal­lin so­vel­ta­mis­ta omal­la työ­pai­kal­la. Val­men­net­ta­vat hen­ki­löt saa­vat näin sekä osaa­mi­sen että tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja toi­mia yh­des­sä tu­le­vai­suu­den teh­tä­väs­sä, op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­jana työ­pai­kal­la.

Mikä on op­pi­mis­a­gent­ti?

Op­pi­mis­a­gen­tit ovat työ­paik­ko­jen op­pi­mi­sen asi­an­tun­ti­joi­ta jot­ka mm.:

Koh­de­ryh­mä:
Pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den op­pi­mis­a­gen­tit

Val­men­ta­jat: reh­to­ri Soi­li Mek­lin ja koor­di­naat­to­ri Outi Sa­vo­lai­nen, Snell­ma­nE­DU Il­moit­tau­tu­mi­nen  1.1.2010 men­nes­sä:

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Op­pi­mis­a­gent­ti­val­men­nus 2019-2020 (le­arn@work)https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu14.1.2019