Mikrokurssi: Resilienssi

nonstop - verkossa

Tutustu digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Koh­taam­me elä­män var­rel­la, työs­sä ja työn ulko­puo­lel­la, haas­teel­li­sia ti­lan­tei­ta ar­jen han­ka­luuk­sis­ta koko elä­mää uh­kaa­viin krii­sei­hin. Jo­kai­nen re­a­goi näi­hin vai­keuk­siin hy­vin yk­si­löl­li­ses­ti. So­peu­tu­mis­ta ja pa­lau-tu­mis­ta voi kui­ten­kin jo­kai­nen omal­ta osal­taan har­joi­tel­la ja ke­hit­tää. Täl­löin pu­hu­taan re­si­liens­sis­tä eli so-peu­tu­mis- ja sel­viy­ty­mis­ky­vys­tä. Re­si­liens­siä voi­daan tar­kas­tel­la kah­des­ta näkö­kul­mas­ta: yk­si­lön tai työ-yh­tei­sön näkö­kul­mas­ta. Yk­si­lö­ta­sol­la tar­kas­tel­laan sitä, kuin­ka yk­si­lö sel­vi­ää ja pa­lau­tuu vas­toin­käy­mi­sis-tä. Työ­yh­tei­sön näkö­kul­mas­ta tar­kas­te­lun koh­tee­na on, kuin­ka jous­ta­vaa ja su­ju­vaa koko or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­ta on haas­teel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa, ku­ten muu­tok­sen kes­kel­lä.

Tavoitteet

Mi­nu­kurs­sin ta­voit­tee­na on, että osal­lis­tu­ja tun­nis­taa eri­lais­ten ak­ti­vi­teet­tien avul­la oman re­si­liens­si­ta­son­sa sekä löy­tää kei­no­ja ke­hit­tää sitä. Kurs­si si­säl­tää käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja vink­ke­jä, mi­ten omaa sekä työ­yh­tei­sön re­si­liens­siä voi ke­hit­tää.

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka ha­lu­at haas­taa it­se­si pa­ran­ta­maan elä­män­laa­tu­a­si ja työ­yh­tei­sön toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä re­si­liens­siä käy­tän­nön esi­merk­kien ja vink­kien avul­la.

Toteutustapa

Mik­ro­kurs­si si­säl­tää vii­si re­si­liens­siin liit­ty­vää osi­o­ta, jot­ka osal­lis­tu­ja voi suo­rit­taa it­sel­leen so­pi­val­la aika­tau­lul­la. Osi­ot ovat:

1. Re­si­liens­si
2. Tun­nis­ta re­si­liens­si
3. Ke­hi­tä re­si­liens­siä
4. Re­si­liens­sin mer­ki­tys
5. Re­si­lient­ti työ­yh­tei­sö

Mikrokurssin sisällöntuottaja

Nii­na Rä­sä­nen, Snell­ma­nE­DU

Tilaa tunnukset mikrokurssille

Tun­nuk­set mik­ro­kurs­seil­le voit ti­la­ta täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mik­ro­kurs­sit8.2.2020