Mikrokurssi: Ajanhallinta työelämässä

nonstop - verkossa

Tutustu digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Tun­tuu­ko si­nus­ta, että aika ei yk­sin­ker­tai­ses­ti rii­tä kaik­kien työ­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen? Et oi­kein tie­dä, mis­tä työt aloit­tai­sit ja huo­maat, että päi­vät ku­lu­vat hel­pos­ti epä­o­len­nais­ten teh­tä­vien pa­ris­sa. Jat­ku­va kii­re joh­taa hel­pos­ti sii­hen, että työn­teko on pirs­ta­leis­ta ja epä­joh­don­mu­kais­ta, jol­loin lop­pu­tu­lok­se­na on kaa­os ja stres­si. Ajan­hal­lin­nan ke­hit­tä­mi­nen ja työn or­ga­ni­soin­ti vä­hen­tä­vät kii­reen tun­tua ja li­sää­vät ai­kaan­saa­mi­sen tun­net­ta. Oman ajan­käy­tön ryt­mit­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa hyö­dyn­tää yk­sin­ker­tai­sia, mut­ta te­hok­kai­ta ajan­hal­lin­ta­me­ne­tel­miä ja -so­vel­luk­sia.

Tavoitteet

Op­pia eri­lai­sia ajan­hal­lin­ta­me­ne­tel­miä ja so­vel­taa nii­tä omaan työ­hön.

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka kai­paat apua ja konk­reet­ti­sia ide­oi­ta sekä vink­ke­jä ajan­hal­lin­taan.

Toteutustapa

Mik­ro­kur­sil­la esi­tel­lään kol­me konk­reet­tis­ta ajan­hal­lin­ta­me­ne­tel­mää. Li­säk­si kurs­sil­la esi­tel­lään so­vel­luk­sia ja työ­ka­lu­ja, joil­la rat­kais­ta ajan­käy­tön ja -hal­lin­nan on­gel­mia! Mik­ro­kurs­sin ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika on noin 30 mi­nuut­tia. Osal­lis­tu­ja voi suo­rit­taa kurs­sin it­sel­leen so­pi­val­la aika­tau­lul­la.

Mikrokurssin sisällöntuottaja:

Nii­na Rä­sä­nen, Snell­ma­nE­DU

Tilaa tunnukset mikrokurssille

Tun­nuk­set mik­ro­kurs­seil­le voit ti­la­ta täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mik­ro­kurs­sit8.2.2020