Mikrokurssi: Oppimisympäristö perehdyttämisessä

non-stop - verkossa

Tervetuloa tutustumaan, miten oppimisympäristön avulla perehdytyksestä luodaan onnistunut oppimiskokemus!

On­nis­tu­nut pe­reh­dy­tys on sat­saus tu­le­vai­suu­teen, ja se an­taa hy­vät läh­tö­koh­dat työn me­nes­tyk­sek­kääl­le hoi­ta­mi­sel­le. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä to­teu­tet­ta­val­la in­no­va­tii­vi­sel­la pe­reh­dy­tyk­sel­lä on mo­nia hy­viä puo­lia ja se toi­mii rat­kai­su­na myös yhä li­sään­ty­vään etä­työ­hön.

Sisältö

Täl­lä mik­ro­kurs­sil­la esi­te­lem­me, mi­ten pe­reh­dy­tyt­tä­misp­ro­ses­sin voi ra­ken­taa op­pi­mis­ym­pä­ris­töön sekä mil­lai­sin työ­ka­luin sen voi to­teut­taa. Saat ide­oi­ta, kuin­ka op­pi­mis­ym­pä­ris­tön avul­la voit mm.:

Tavoite

Mik­ro­kurs­sin ta­voit­tee­na on esi­tel­lä moni­puo­li­sia si­säl­tö­jä, työ­ka­lu­ja ja käy­tän­nön esi­merk­ke­jä vi­su­aa­lis­ten ja ak­ti­voi­vien pe­reh­dy­tys­ma­te­ri­aa­lien luo­mi­seen. Op­pi­mis­ym­pä­ris­töön voi ra­ken­taa vai­heit­tain ete­ne­vän pe­reh­dy­tyk­sen, jota uusi työn­te­ki­jä voi suo­rit­taa omal­la aika­tau­lul­laan, vaik­ka jo en­nen var­si­nai­sen työn aloit­ta­mis­ta. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö an­taa pe­reh­dy­tyk­sel­le sel­ke­än ra­ken­teen sekä mah­dol­li­suu­den mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le seu­ra­ta pe­reh­dy­tyk­sen ete­ne­mis­tä. Pe­reh­dy­tys­ma­te­ri­aa­le­ja on help­po muo­ka­ta eri tar­pei­siin, ja ne py­sy­vät tal­les­sa yh­des­sä pai­kas­sa.

Toteutustapa

Mik­ro­kurs­sil­la tu­tus­tut op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen pe­reh­dy­tyk­ses­sä ja saat ide­oi­ta ja esi­merk­ke­jä sii­tä, mil­lai­sia si­säl­tö­jä sen avul­la on mah­dol­lis­ta teh­dä. Kun­kin si­säl­lön koh­dal­la ker­ro­taan mil­lä työ­ka­luil­la ne on to­teu­tet­tu, jo­ten tu­tus­tut sa­mal­la myös op­pi­mis­ym­pä­ris­tön eri työ­ka­lui­hin.

Sisällöntuottajat:

Nii­na Rä­sä­nen ja Lot­ta Uo­ti­la, Snell­ma­nE­DU

Kuinka pääsen mukaan?

Ti­laa­mal­la hen­ki­lö­koh­tai­sen tun­nuk­sen saat ker­ral­la kaik­ki mik­ro­kurs­sit käyt­töö­si. Lä­he­täm­me si­nul­le oh­jeet säh­kö­pos­tit­se muu­ta­man päi­vän ku­lu­es­sa. Ti­laa täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mik­ro­kurs­sit8.2.2020