Mikrokurssi: Oppimisympäristö rekrytoinnin tukena

nonstop - verkossa

Tervetuloa tutustumaan, miten oppimisympäristöä voi hyödyntää rekrytoinnin tukena!

Rek­ry­toin­ti on kah­den­kaup­paa: sekä työn­ha­ki­ja että työn­an­ta­ja ha­lu­a­vat tu­tus­tua toi­siin­sa ja löy­tää so­pi­vim­man ”matc­hin”. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tön käyt­tö rek­ry­toin­nis­sa mah­dol­lis­taa mo­lem­min­puo­li­sen tu­tus­tu­mi­sen moni­puo­lis­ten si­säl­tö­jen ja työ­ka­lu­jen avul­la.

Sisältö

Op­pi­mis­ym­pä­ris­tö rek­ry­toin­nin tu­ke­na – mik­ro­kurs­sil­la esi­tel­lään kuin­ka op­pi­mis­ym­pä­ris­töä voi hyö­dyn­tää rek­ry­toin­nis­sa. Saat konk­reet­ti­sia ide­oi­ta ja esi­merk­ke­jä sii­tä, mil­lai­sia si­säl­tö­jä op­pi­mis­ym­pä­ris­töön voi rek­ry­toin­tia var­ten ra­ken­taa. Mik­ro­kurs­sil­la esi­tel­lään muun mu­as­sa:

Tavoite

Mik­ro­kurs­sin ta­voit­tee­na on esi­tel­lä moni­puo­li­sia si­säl­tö­jä ja toi­min­nal­li­sia ak­ti­vi­teet­te­ja, jot­ka ovat apu­na rek­ry­toin­nis­sa. Si­säl­löt tu­ke­vat sekä oi­ke­an työn­te­ki­jän löy­ty­mis­tä että työn­an­ta­ja­mie­li­ku­van luo­mis­ta kai­kil­le ha­ki­joil­le. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­nen rek­ry­toin­nis­sa an­taa ha­ki­joil­le sig­naa­lin, että or­ga­ni­saa­ti­os­sa pa­nos­te­taan hen­ki­lös­tön op­pi­mi­seen ja ke­hit­ty­mi­seen. Op­pi­mis­ym­pä­ris­tön si­säl­tö­jä on help­po ko­pi­oi­da ja käyt­tää uu­del­leen eri rek­ry­toin­ti­ti­lan­teis­sa.

Toteutustapa

Mik­ro­kurs­sil­la pää­set tu­tus­tu­maan moni­puo­li­siin esi­mer­kin­o­mai­siin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin si­säl­töi­hin ja tes­taa­maan nii­tä käy­tän­nös­sä. Kun­kin si­säl­lön koh­dal­la ker­ro­taan aina, mil­lä työ­ka­luil­la ne on to­teu­tet­tu.

Koh­de­ryh­mä

Mik­ro­kurs­si so­pii esi­mer­kik­si rek­ry­toin­nin ja hr-teh­tä­vien pa­ris­sa toi­mi­vil­le, mut­ta kuka ta­han­sa, joka on kiin­nos­tu­nut rek­ry­toin­tip­ro­se­sin ke­hit­tä­mi­ses­tä voi saa­da mik­ro­kurs­sil­ta uu­sia ide­oi­ta ja näkö­kul­mia.

Sisällöntuottajat:

Nii­na Rä­sä­nen ja Lot­ta Uo­ti­la, Snell­ma­nE­DU

Tilaa tunnukset 

Tun­nuk­set mik­ro­kurs­seil­le voit ti­la­ta täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mik­ro­kurs­sit8.2.2020