Maksuttomat mikrokurssit- Aloita tästä!

SnellmanEDUn maksuttomien mikrokurssien parissa inostut oppimisesta työnteon lomassa!
Työelämä muuttuu koko ajan, jolloin ihmisiltä vaaditaan yhä enemmän kykyä kehittyä ja kehittää itseään nopeassa tahdissa. SnellmanEDU tarjoaa laajan valikoiman maksuttomia mikrokursseja, joiden aiheena ovat ajankohtaiset työelämätaidot, kuten ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot. Oppeja voi hyödyntää myös muilla elämän osa-alueilla. Verkkosisällöistä löydät aktivoivia ”pelillisiä” tehtäviä ja aktiviteetteja. Oppimista ei siis tarvitse ottaa liian ”vakavasti”, sillä oppiminen voi olla hauskaa ja mielekästä.
Uusi ja helppo tapa oppia

Snell­ma­nE­DUn op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä löy­ty­vien mik­ro­kurs­sien avul­la op­pi­mi­nen ta­pah­tuu omaan tah­tiin osal­lis­tu­jan mie­len­kiin­non ja ha­lun mu­kaan. Si­säl­löt ovat laa­juu­del­taan eri mit­tai­sia, osan pys­tyy suo­rit­ta­maan tun­nis­sa, toi­sen suo­rit­ta­mi­seen on hyvä va­ra­ta kak­si tai jopa kol­me tun­tia. Mik­ro­kurs­sit si­säl­tä­vät sekä yk­si­lö­teh­tä­viä että koko työ­yh­tei­söä ak­ti­voi­via osi­oi­ta. Pää­set op­pi­maan yk­sin ja yh­des­sä!

Miten käytännössä?

Mik­ro­kurs­sien esit­te­ly­alus­tal­la ku­va­taan ly­hy­es­ti kaik­kien op­pi­mis­si­säl­tö­jen ai­heet ja si­säl­löt sekä an­ne­taan kurs­si­a­vai­met mik­ro­kurs­seil­le. Tä­män jäl­keen osal­lis­tu­ja voi itse va­li­ta oman mie­len­kiin­ton­sa mu­kaan ne kurs­sit, joil­le ha­lu­aa osal­lis­tua ja kir­jau­tua si­sään. Esit­te­ly­alus­tal­la ker­ro­taan myös ly­hy­es­ti kuin­ka op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä lii­ku­taan.

Mik­ro­kurs­sit luo­vat uu­den­lais­ta op­pi­mi­sen­kult­tuu­ria, jos­sa op­pi­mi­nen ta­pah­tuu yk­si­lön omas­sa tah­dis­sa ja omien eh­to­jen mu­kaan, mis­sä vain, mil­loin vain.

Kuinka saan mikrokurssit käyttööni?

Snell­ma­nE­DUn mak­sut­to­mien mik­ro­kurs­sien va­paa suo­rit­ta­mi­nen pois­tuu käy­tös­tä 30.10.2020. Kii­tok­sia kai­kil­le mu­ka­na ol­leil­le!

Jos ha­lu­at jat­kaa työ­e­lä­mä­tai­to­je­si ke­hit­tä­mis­tä käy tu­tus­tu­mas­sa Ket­te­rä op­pi­ja työs­sä ja työ­tä ha­ke­mas­sa -hank­kee­seen>>. Voit myös tu­tus­tua Snell­ma­nE­DUn kaik­kiin kou­lu­tuk­siin ja pal­ve­lui­hin Snell­ma­nE­DUn verk­ko­si­vuil­la>>.

Lisä­tie­dot:

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tön mik­ro­kurs­sit8.2.2020