Learn@work-koulutus: Digioppija 2020

Digitaaliset työvälineet työssäoppimisen tukena (verkossa)

To­teu­tus:

Digi­op­pi­ja kou­lu­tus on tuh­ti ja ajan­koh­tai­nen pa­ket­ti di­gi­taa­li­sis­ta so­vel­luk­sis­ta ja työ­ka­luis­ta, joi­ta voi hyö­dyn­tää oman op­pi­mi­sen tu­ke­na. Kou­lu­tus tar­jo­aa käy­tän­nön­lä­hei­siä ja konk­reet­ti­sia vink­ke­jä, joil­la voit te­hos­taa op­pi­mis­ta ja työn­te­ke­mis­tä! Voit osal­lis­tua jo­kai­sel­le ker­ral­le tai na­pa­ta si­nua eri­tyi­ses­ti kiin­nos­ta­vat si­säl­löt.

Aika­tau­lu ja si­säl­tö:

Kou­lu­tus to­teu­te­taan ko­ko­nai­suu­ten verk­ko-ope­tuk­se­na. Si­säl­tää 5 * 45 min we­bin­aa­ria. 

ke 15.4.2020 klo 15-15.45 , we­bi­naa­ri
Aihe: Fa­si­li­toin­ti digi­vä­li­nein
Yh­tei­söl­li­nen op­pi­mi­nen, on­gel­man­rat­kai­su ja si­säl­lön tuot­ta­mi­nen ver­kos­sa, jouk­kois­ta­mi­nen, ryh­män fa­si­li­toin­tiin ja osal­lis­ta­mi­seen so­vel­tu­vat dig­ityö­ka­lut ja so­vel­luk­set.

ke 22.4.2020 klo 15-15.45, we­bi­naa­ri
Aihe: Tiedon­han­kin­ta
Tie­don­han­kin­nan ka­na­vat ja pe­rus­me­ne­tel­mät, muis­tin ul­kois­ta­mi­sen lo­giik­ka: mi­ten jär­jes­tää ja löy­tää han­kit­tua tie­toa digi­ym­pä­ris­töis­sä; kol­lek­tii­vi­nen tie­don­hal­lin­ta pil­vi­pal­ve­luis­sa.

ti 28.4.2020 klo 15-15.45, we­bi­naa­ri
Aihe: Ajan­hal­lin­ta ja työs­ken­te­lyn or­ga­ni­soin­ti
Di­gi­taa­li­suus oman työn ja op­pi­mi­sen or­ga­ni­soin­nin apu­na, kes­kit­ty­mi­sen pa­ran­ta­mi­nen, ajan­käy­tön kan­nal­ta te­ho­kas vies­tin­tä, muis­tin tu­ke­mi­nen mo­bii­leil­la ajan­hal­lin­nan apu­vä­li­neil­lä, te­hok­kaat digi­lu­ke­mi­sen ja -kir­joit­ta­mi­sen stra­te­gi­at.

ti 5.5.2020 klo 15-15.45, we­bi­naa­ri (huom. päi­vä­mää­rä­muu­tos)
Aihe: Vies­tin­tä
Di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän gen­ret, si­säi­nen ja ul­koi­nen vies­tin­tä digi­ym­pä­ris­töis­sä, so­si­aa­li­sen me­di­an maa­il­ma, hen­ki­lö­brän­dit so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, teks­ti­poh­jai­ses­ta vies­tin­näs­tä moni­ais­ti­seen, vuo­ro­vai­kut­tei­nen vies­tin­tä, saa­vu­tet­ta­vuus verk­ko­vies­tin­näs­sä.

ke 13.5.2020 klo 15-15.45, we­bi­naa­ri
Aihe: Ja­ka­mi­nen, te­ki­jän­oi­keu­det ja kurs­sin yh­teen­veto
Si­säl­lön­tuo­tan­to ja ja­ka­mi­nen or­ga­ni­saa­ti­on pil­ves­sä, hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa verk­ko­ym­pä­ris­töis­sä sekä avoi­mes­sa ver­kos­sa, käy­tän­tö­yh­tei­söt digi­op­pi­mi­sen aika­kau­del­la, si­säl­lön ja­ka­mi­nen mui­den käy­tet­tä­väk­si ja avoi­men si­säl­lön hyö­dyn­tä­mi­nen: Copy­right-pe­rus­tie­to ja Cre­a­ti­ve Com­mons -li­sens­soin­ti, kurs­si­ko­ke­mus­ten yh­teen­veto ja kuin­ka täs­tä eteen­päin.

Koh­de­ryh­mä:
Eri­tyi­ses­ti Le­arn@work -hank­keen pi­lot­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­den työn­te­ki­jöil­le, mut­ta poik­keus­ti­lan­tees­ta joh­tu­en avoin myös muil­le osal­lis­tu­jil­le.

Hin­ta:
Mak­su­ton

Kou­lut­ta­ja:
Anne Ron­gas, Pe­da­point Oy, https://www.lin­ke­din.com/in/an­ne­ron­gas/

Il­moit­tau­tu­mi­nen ke 8.4.2020 men­nes­sä!

Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen mu­kaan, il­moit­tau­du sil­ti ja ti­laa tal­len­teet!

Lisä­tie­toa le­arn@work -hank­kees­ta:
https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/
Outi Sa­vo­lai­nen, outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044-7462846

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020