Mikrokurssi: Osaamisen tunnistaminen työssä

nonstop -verkossa

Tutustu digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Työ­yh­tei­sön jä­se­nil­lä on pal­jon käyt­tä­mä­tön­tä sekä it­sel­tä että muil­ta pii­los­sa ole­vaa osaa­mis­ta. Tä­män osaa­mi­sen tun­nis­ta­mis­ta teh­dään kurs­sil­la kah­des­sa vai­hees­sa. En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa tun­nis­te­taan hen­ki­lö­koh­tais­ta osaa­mis­ta op­pi­mis­alus­tal­la ole­vien ky­sy­mys­ten avul­la ja toi­ses­sa vai­hees­sa käy­dään oh­ja­tus­ti yh­teis­tä kes­kus­te­lua työ­yh­tei­sös­sä.

Tavoitteet

Tun­nis­taa yk­si­lön ja työ­yh­tei­sön osaa­mis­ta käy­tän­nön näkö­kul­mas­ta ja aut­taa hyö­dyn­tä­mään ja ja­los­ta­maan osaa­mis­ta työ­yh­tei­sös­sä myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Kohderyhmä

Kaik­ki yk­si­löt ja työ­yh­tei­söt, jot­ka ha­lu­a­vat tar­kas­tel­la ja tun­nis­taa omaa osaa­mis­taan.

Toteutustapa

Op­pi­mis­a­lus­tal­le ra­ken­net­tu mini­kurs­si, jon­ka hen­ki­lö­koh­tai­nen osuus si­säl­tää ly­hyi­tä joh­dan­to­vi­de­oi­ta, käy­tän­nön te­ki­jän kom­ment­te­ja sekä nel­jä yk­sin­ker­tais­ta osaa­mi­seen liit­ty­vää ky­sy­mys­tä. Ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika 60 min.

Työ­yh­tei­sö­o­suus si­säl­tää vi­de­on, joka si­säl­tää oh­ja­tut ky­sy­myk­set työ­yh­tei­sös­sä käy­tä­vän kes­kus­te­lun tu­ek­si. Ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika 20-30 min. Mo­lem­mis­sa osuuk­sis­sa vas­tauk­set tal­len­ne­taan op­pi­mis­a­lus­tal­le, jos­ta ne voi­daan hel­pos­ti siir­tää Ex­ce­liin työ­yh­tei­sös­sä ta­pah­tu­vaa jat­ko­ja­los­tus­ta var­ten.

Mik­ro­kur­siil­la esi­tel­lään ko­ko­nai­suu­den kak­si en­sim­mäis­tä osi­o­ta mak­sut­ta. Lo­put nel­jä osi­o­ta on mah­dol­lis­ta muo­ka­ta tar­pei­den mu­kaan or­ga­ni­saa­ti­oil­le. Pyy­dä tar­jous Outi Sa­vo­lai­sel­ta.

Mikrokurssin sisällöntuottaja

Satu Roos, Un­de­ro­se Oy.

Tilaa tunnukset mikrokurssille

Ti­laa tun­nuk­set Outi Sa­vo­lai­sel­ta: outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi

Mik­ro­kurs­si on osa ESR-ra­hoit­tei­sen Le­arn@work-hank­keen to­teu­tus­ta. https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Lisä­tie­toa Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/snell­ma­ne­du-op­pi­mi­sym­pa­ris­to/

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020