Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC

21.4.-19.5.2020, verkko

Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen

Suunnitteletko työssäsi verkkokoulutuksia, mutta kaipaat ideoita niiden suunnitteluun? Tai oletko vasta aikeissa viedä koulutusta verkkoympäristöön? Mietitkö, mitä tulee ottaa huomioon niitä suunnitellessa?

Jos, niin tämä verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun ABC-kurs­si kurs­si on si­nua var­ten, jos­sa opit verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vät pe­rus­a­si­at– kou­lu­tuk­sen si­säl­lön suun­nit­te­lus­ta kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen. Kurs­sin jäl­keen si­nul­la on val­mius to­teut­taa oma verk­ko­kou­lu­tus ja osaat so­vel­taa op­pi­maa­si käy­tän­nön työs­sä.

Verk­ko­kou­lu­tus al­kaa tois­ta ker­taa tänä ke­vää­nä!

Sisältö

Saat pe­rus­tie­to­ja ver­kos­ta kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä, opit laa­ti­maan kurs­si­suun­ni­tel­man, opit ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja ja teh­tä­viä kurs­sil­le tu­li­si si­säl­lyt­tää, va­lit­se­maan verk­ko­kurs­sil­le to­teu­tus­ym­pä­ris­tön sekä saat käy­tän­nön ide­oi­ta verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen.

Osal­lis­tu­jien käy­tös­sä on kou­lu­tuk­sen ajan Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö, jos­sa on mah­dol­li­suus ja­kaa ko­ke­muk­sia ja aja­tuk­sia mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa. Voit työs­tää omaa verk­ko­kurs­sia kou­lu­tuk­sen ede­tes­sä kurs­sil­la ja­et­ta­vien teh­tä­vien avul­la. Mood­les­ta löy­tyy myös kurs­si­tal­len­teet, ma­te­ri­aa­lit ja teh­tä­vät.  Tun­nuk­set Mood­leen saat en­nen kurs­sin al­kua.

Ha­lu­tes­sa­si kurs­sis­ta suo­ri­tus­mer­kin­nän (1 op), si­nun tu­lee laa­tia kurs­sin päät­teek­si yh­den si­vun mit­tai­nen op­pi­mis­päi­vä­kir­jan kurs­sil­la op­pi­ma­si poh­jal­ta ja poh­tia, kuin­ka voi­sit so­vel­taa op­pi­maa­si omas­sa työs­sä­si ja osal­lis­tua kes­kus­te­luun Mood­le-ym­pä­ris­tös­sä.

Verk­ko­kurs­si koos­tuu vii­des­tä AC-ta­paa­mi­ses­ta, joi­den ai­ka­na käy­dään läpi verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun kes­kei­sim­mät vai­heet.

1. Verk­ko kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä ti 21.4.2020  klo 17-18.30

Tar­kas­te­lem­me verk­koa kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä ylei­sel­lä ta­sol­la – mit­kä te­ki­jät tu­lee ot­taa huo­mi­oon suun­ni­tel­les­sa verk­ko­kou­lu­tus­ta. Poh­dim­me ver­kos­sa op­pi­mi­sen edis­tä­viä ja hait­taa­via te­ki­jöi­tä ja kei­no­ja kuin­ka nämä huo­mi­oi­daan ra­ken­ta­es­sa verk­ko­kurs­sia.

2. Kurs­si­suun­ni­tel­ma tti 28.4.2020 klo 17-18.30

Kurs­si­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen on tär­keä osa verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lua. Käym­me käpi verk­ko­kurs­si­suun­ni­tel­man kes­kei­set si­säl­löt, joi­den poh­jal­ta si­nul­la on ha­lu­tes­sa­si mah­dol­li­suus aloit­taa oman verk­ko­kurs­sin suun­nit­te­lu.

3. Kurs­si­ma­te­ri­aa­li ti 5.5.2020klo 17-18.30

Käym­me läpi vaih­to­eh­toi­sia kurs­si­ma­te­ri­aa­le­ja ja teh­tä­viä, joi­ta on mah­dol­lis­ta si­säl­lyt­tää verk­ko­kurs­sil­le ja mitä nii­den laa­ti­mi­ses­sa on otet­ta­va huo­mi­oon.

4. Kurs­si­ym­pä­ris­tön va­lin­ta ti 12.5.2020 klo 17-18.30

Käym­me läpi eri­lai­sia kei­no­ja to­teut­taa verk­ko­kou­lu­tus. Saat myös käy­tän­nön vink­ke­jä, kuin­ka suun­nit­te­let ym­pä­ris­tös­tä toi­mi­van.

5. Kurs­sin to­teu­tus, oh­jaus ja ar­vi­oin­ti ti 19.5.2020 klo 17-18.30

Käym­me läpi verk­ko­kurs­sin käy­tän­nön to­teu­tus­ta. Sy­ven­nym­me tar­kem­min vuo­ro­vai­kut­tei­suu­den te­hos­ta­mi­seen ja ver­kos­sa oh­jaa­mi­sen eri­tyis­piir­tei­siin. Poh­dim­me ar­vi­oin­nin mer­ki­tys­tä kurs­sil­le osal­lis­tu­jen teh­tä­vä­ar­vi­oin­nin sekä kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta.

Tavoitteet

Saat pe­rus­tie­to­ja ver­kos­ta kou­lu­tus­ym­pä­ris­tö­nä, opit laa­ti­maan kurs­si­suun­ni­tel­man, opit ar­vi­oi­maan min­kä­lai­sia ma­te­ri­aa­le­ja ja teh­tä­viä kurs­sil­le tu­li­si si­säl­lyt­tää, va­lit­se­maan verk­ko­kurs­sil­le to­teu­tus­ym­pä­ris­tön sekä saat käy­tän­nön ide­oi­ta verk­ko­kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen.

Kouluttaja

Verk­ko­pe­da­go­gii­kan asi­an­tun­ti­ja, KM, Han­na Visa­pää

Kohderyhmä

Eri­tyi­ses­ti ai­kuis­oppi­lai­tos­ten opet­ta­jil­le ja kou­lut­ta­jil­le, ja kai­kil­le ai­heis­ta kiin­nos­tu­neil­le, jot­ka ovat ai­keis­sa suun­ni­tel­la verk­ko­kou­lu­tuk­sia tai jo suun­nit­te­le­vat, mut­ta tah­to­vat päi­vit­tää tai­to­jaan tai kai­paa­vat tu­kea verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun.

Aika

Ti 21.4.2020 klo 17-18.30
Ti 28.4.2020 klo 17-18.30
Ti 5.5.2020 klo 17-18.30
Ti 12.5.2020 klo 17-18.30
Ti 19.5.2020 klo 17-18.30

Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen mu­kaan, il­moit­tau­du sil­ti ja ti­laa tal­len­teet!

Hinta

150 €

Ilmoittautumiset

13.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020