Mikrokurssi: Vuorovaikutus- ja kommunikaatio

nonstop -verkossa

Tutustu digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Vuo­ro­vai­ku­tus- ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dot ovat tär­keä osa koko or­ga­ni­saa­ti­on toi­min­taa ja te­hok­kuut­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus­ta syn­tyy, kun kak­si tai use­am­pi ih­mi­nen koh­taa­vat. Ih­mi­set vai­kut­ta­vat toi­siin­sa väis­tä­mät­tä il­mei­den, elei­den ja pu­heen vä­li­tyk­sel­lä. Ta­voit­tee­na on ym­mär­ryk­sen li­sää­mi­nen puo­lin ja toi­sin sa­nal­li­sen ja sa­nat­to­man vies­tin­nän avul­la Tämän kurssin avulla opit uusia keinoja kommunikaation ja vuorovaikutuksen tueksi. Kurssi sisältää videoita, tehtäviä sekä käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, miten vuorovaikutusta työyhteisössä kehittää. 

Tavoitteet

Kurs­si an­taa käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja har­joi­tuk­sia, mi­ten kes­kus­te­lu­tai­to­ja työ­yh­tei­sös­sä voi ke­hit­tää. Haas­ta it­se­si ja haas­ta työ­ka­ve­ri­si ke­hit­tä­mään kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­to­ja! Saat konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kom­mu­ni­kaa­ti­on ke­hit­tä­mi­seen omas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa.

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka toi­mit vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den ih­mis­ten kans­sa. To­del­li­suu­des­sa me jo­kai­nen vuo­ro­vai­ku­tam­me päi­vit­täin, jo­ten kurs­si on hyö­dyl­li­nen meil­le jo­kai­sel­le alas­ta ja taus­tas­ta riip­pu­mat­ta!

Toteutustapa

Osal­lis­tu­ja suo­rit­taa teh­tä­vät it­se­näi­ses­ti ja it­sel­le so­pi­val­la aika­tau­lul­la. Kurs­si si­säl­tää kah­dek­san eri osi­o­ta. Liik­keel­le läh­de­tään itse­ar­vi­oin­nis­ta, ta­voit­teis­ta ja toi­veis­ta. Jo­kai­nen aset­taa it­sel­leen ta­voit­teet, mitä kom­mu­ni­kaa­ti­oon ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vää eri­tyi­ses­ti kurs­sin ai­ka­na ha­lu­taan op­pia. Itse­ar­vi­oin­nis­ta siir­ry­tään su­ju­vas­ti kat­so­maan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­viä vi­de­oi­ta, min­kä jäl­keen esi­tel­lään käy­tän­nön esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten työ­ka­ve­rit voi haas­taa ke­hit­tä­mään vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Kurs­sil­la ede­tään seu­raa­vak­si ra­ken­ta­van kes­kus­te­lun peli­sään­töi­hin ja kei­noi­hin ”mur­taa jää” ja vi­rit­täy­tyä kes­kus­te­luun. Lo­puk­si ker­ra­taan kurs­sil­la käy­ty­jä asi­oi­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­seen liit­ty­vien väit­tä­mien avul­la. Kurs­sin ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika on noin 120 mi­nuut­tia.

Mikrokurssin sisällöntuottaja

Nii­na Rä­sä­nen, Snell­ma­nE­DU

Tilaa tunnukset 

Tun­nuk­set di­gi­taa­li­seen op­pi­mis­ym­pä­ris­töön voit ti­la­ta täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020