Etäopetuksen digityökalut

26.3.-16.4.2020, verkko

Neljässä webinaarissa esitellään suosittuja ja paljon opetuksessa käytettyjä työkaluja, jotka sopivat hyvin sekä etä- että lähiopetukseen. Kaikkien sovellusten peruskäyttö on opettajille maksutonta. Jokaisen webinaarin jälkeen voit halutessaan jäädä kyselemään apua ongelmakohtiin tai jakamaan omia kokemuksia muulle ryhmälle.
Sisältö

Voit il­moit­tau­tua mu­kaan vaik­ka kou­lu­tus on jo al­ka­nut, lä­he­täm­me si­nul­le tal­len­teet kat­sot­ta­vak­si.

To 26.3. klo 16.30-17.30
Help­po­käyt­tö­so­vel­luk­set vi­de­o­yh­tey­den tu­ek­si 
Aloi­tam­me tu­tus­tu­mal­la ver­kon help­poi­hin ja il­man op­pi­jan kir­jau­tu­mis­ta toi­mi­viin so­vel­luk­siin. Niis­tä moni so­pii käy­tet­tä­väk­si sil­loin, kun työs­ken­nel­lään yh­des­sä vi­de­o­neu­vot­te­lu­yh­tey­del­lä. Esil­lä ovat mm. sana­pil­vet, ajas­ti­met, Class­roomSc­reen ja moni­puo­li­nen Pad­let-muis­ti­tau­lu. Li­säk­si saat vink­ke­jä etä­o­pe­tuk­sen ja di­gin hyö­dyn­tä­mi­sen tu­ek­si koos­te­tuis­ta ma­te­ri­aa­leis­ta ja oh­jeis­ta.

To 2.4. klo 16.30-17.30
Si­säl­lön tuot­ta­mi­nen so­vel­luk­sil­la 
Toi­ses­sa vink­ki­we­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan si­säl­lön tuot­ta­mi­sen so­vel­luk­siin. Nii­den avul­la opet­ta­ja voi teh­dä oppi­ma­te­ri­aa­le­ja tai oh­jei­ta ja op­pi­jat osoit­taa osaa­mis­taan. Opis­kel­tu­aan tie­tyn ko­ko­nai­suu­den, op­pi­ja voi koos­taa sii­tä kuva­ta­ri­nan, mi­hin pu­huu oman se­los­tuk­sen tai teh­dä tie­tyn ta­pah­tu­man syis­tä pie­nen ani­maa­ti­on tai kir­jas­ta trai­le­rin. Muu­ta­ma so­vel­lus esi­tel­lään pe­rus­teel­li­sem­min, osa vin­ka­taan ly­hy­es­ti. Esil­lä ovat esim. Ado­be Spark, Bi­te­ab­le-ani­maa­tio ja Sway.

To 9.4. klo 16.30-17.30
Ky­se­lyt etä­o­pe­tuk­sen tu­ke­na 
Eri­lais­ten ky­se­lyi­den avul­la op­pi­jat ja opet­ta­ja saa­vat pa­lau­tet­ta op­pi­mi­ses­ta. Ka­hoo­tin voi ny­kyi­sin an­taa koti­teh­tä­väk­si ja ko­ro­nan vuok­si opet­ta­jat saa­vat sii­tä nyt Pre­mium-omi­nai­suu­det käyt­töön­sä ke­sään asti. Tu­tus­tum­me myös mm. Qui­zizz-moni­va­lin­toi­hin ja Liik­ku­van kou­lun X-breik­kiin.

To 16.4. klo 16.30-17.30
Vir­tu­aa­li­nen luok­ka­ret­ki 
Ke­vään luok­ka­ret­kis­tä suu­rin osa on pe­rut­tu, mut­ta voit luo­da op­pi­joil­le­si unel­mien vir­tu­aa­li­sen ret­ken. Thing­Lin­kis­sä käy­tös­sä­si on 360-ku­via UNES­COn maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teis­ta. Mi­hin niis­tä vei­sit op­pi­ja­si ja mitä heil­le koh­teis­ta ker­toi­sit? Mui­ta oppi­ma­te­ri­aa­le­ja voit luo­da ta­val­li­sis­ta valo­ku­vis­ta tai ruu­dun­kaap­paus­ku­vis­ta tai ku­va­ta vi­de­on ja li­sä­tä sii­hen ta­geil­la kir­joi­tet­tu­ja oh­jei­ta, link­ke­jä tai ää­nit­tää kom­ment­te­ja. Tämä kaik­ki on­nis­tuu Thing­Lin­kin mak­sut­to­mal­la ver­si­ol­la. Jos käy­tös­sä­si on opet­ta­ja- tai kou­lu­li­sens­si, voi­vat myös op­pi­jat tuot­taa si­säl­tö­jä.

Kouluttaja

Mat­lee­na Laak­so, digi­pe­da­go­gi­nen asi­an­tun­ti­ja ja kou­lut­ta­ja

Aika

26.3.-16.4.2020 klo 16.30-17.30, verk­ko

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

Voit il­moit­tau­tua mu­kaan vaik­ka kou­lu­tus on jo al­ka­nut, lä­he­täm­me si­nul­le tal­len­teet kat­sot­ta­vak­si.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020