Läsnä vaikkei paikalla - etäopetusta verkossa (Ryhmä 2)

30.4.-28.5.2020, verkko

Etäopetuksen aktivointi ja vuorovaikutuksen tukeminen

Miten opettajan läsnäoloa ja opetusta voidaan toteuttaa verkon välityksellä? Mitä haasteita, kysymyksiä ja mahdollisuuksia etäopetukseen siirtymiseen liittyy?
Sisältö
Kouluttaja

YTM, työn­oh­jaa­ja Satu Roos on toi­mi­nut verk­ko­kou­lut­ta­ja­na ja -oh­jaa­ja­na vuo­des­ta 2012 tee­mal­la Läs­nä vaikk­ei pai­kal­la – vuo­ro­vai­ku­tus­ta ver­kos­sa.

Aika

to 30.4., to 7.5., to 14.5., ke 20.5. (21.5 on hela­tors­tai) ja to 28.5. klo 15-17
We­bi­naa­rit si­säl­tä­vät lu­en­to-osuu­den ja työ­paja­tyyp­pi­sen yh­teis­työs­ken­te­ly­o­suu­den, jos­sa har­joi­tel­laan etä­o­pe­tuk­sen ak­ti­voin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta ver­kos­sa.

Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen mu­kaan, il­moit­tau­du sil­ti ja ti­laa tal­len­teet!

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

22.4.2020 men­nes­sä

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020