Adobe Connect -välitteisen opetuksen tukikoulutus

6.4.2020-20.4.2020, verkko

Adobe Connect -välitteisen opetuksen tukikoulutus

Ver­kos­sa to­teu­tet­ta­vin kou­lu­tus­ten li­sään­ty­es­sä on tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sekä tek­ni­seen että pe­da­go­gi­seen laa­tuun. Tek­ni­nen laa­tu edel­lyt­tää käy­tet­tä­vän tek­nii­kan hal­lit­se­mis­ta ja pe­da­go­gi­nen laa­tu vä­li­tet­tä­vän ope­tuk­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen on­nis­tu­mis­ta. Opet­ta­jan ja oh­jaa­jan työl­le tämä aset­taa uu­sia haas­tei­ta. Vir­tu­aa­li­vuo­ro­vai­ku­tuk­sen edis­tä­mi­seen on mo­nia kei­no­ja ja ne on osat­ta­va yh­teen­so­vit­taa käy­tet­tä­vän tek­nii­kan kans­sa. Ver­kon kaut­ta opis­ke­le­vat ”nä­ky­mät­tö­mät” opis­ke­li­jat on osat­ta­va ot­taa huo­mi­oon si­ten, että osal­li­suu­den ko­ke­mus vah­vis­tuu. Ope­tus on myös suun­ni­tel­ta­va si­ten, että käy­tet­tä­vä tek­niik­ka ja sen tuo­mat mah­dol­li­suu­det ote­taan huo­mi­oon.

Sisältö
Tavoite

Tä­män kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa osal­lis­tu­jil­le sel­lai­set tie­dot ja tai­dot, että he ky­ke­ne­vät su­ju­vas­ti toi­mi­maan Ado­be Con­nect -verk­ko­vies­tin­tä­jär­jes­tel­män (AC) tek­ni­se­nä hal­lin­noi­ja­na, osaa­vat opet­taa ja oh­ja­ta op­pi­mis­ta AC:n avul­la käyt­tä­mäl­lä sen vuo­ro­vai­ku­tus­ta ak­ti­voi­via ja edis­tä­viä omi­nai­suuk­sia.

Kouluttajat

Asi­an­tun­ti­ja Ris­to Kor­ho­nen, Ilo­na IT Oy sekä AC-hos­tit Mari Mark­ki­nen ja Mer­ja Hut­tu­nen, Snell­ma­nE­DU

Aika

6.4.2020-20.4.2020 klo 15.30-17.00, verk­ko

Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen mu­kaan, il­moit­tau­du sil­ti ja ti­laa tal­len­teet!

Hinta

50 €

Ilmoittautumiset

30.3.2020 men­nes­sä

Kou­lu­tus to­teu­tuu, myös jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan! Ell­et ehdi re­aa­li­ai­kai­seen ope­tuk­seen, il­moit­tau­du sil­ti, saat tal­len­teet.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020