Mikrokurssi: Ongelmanratkaisutyökalut käyttöön!

nonstop - verkossa

Tutustu ongelmanratkaisutyökaluihin ja digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Elä­mäs­sä ja myös työ­pai­kal­la tu­lee usein vas­taan ti­lan­tei­ta, jois­sa on­gel­man­rat­kai­su­tai­dois­ta on hyö­tyä. On­gel­mat voi­vat olla pie­niä, ar­jen työ­tä vai­keut­ta­via on­gel­mia tai suu­rem­pia, koko työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia kos­ket­ta­via on­gel­mia. Op­pi­vas­sa or­ga­ni­saa­ti­os­sa on­gel­mia ei pa­e­ta, vaan ne näh­dään op­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­si­na, joi­den rat­kai­se­mi­nen aut­taa koko työ­yh­tei­söä ke­hit­ty­mään.

Täl­le mini­kurs­sil­le on koot­tu moni­puo­li­nen kat­taus toi­mi­vis­ta ja tes­ta­tuis­ta on­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­mis­tä. Me­ne­tel­mät ulot­tu­vat lean-joh­ta­mi­ses­sa ja pro­ses­sien ana­ly­soin­nis­sa hyö­dyn­ne­tyis­tä me­ne­tel­mis­tä luo­van ajat­te­lun me­ne­tel­miin. Mu­ka­na on myös me­ne­tel­miä, jot­ka toi­mi­vat eri­tyi­ses­ti haas­ta­vis­sa työ­yh­tei­sön on­gel­mis­sa.

Tavoitteet

Op­pia eri­lai­sia on­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­miä ja so­vel­taa nii­tä omaan työ­hön.

Kohderyhmä

Esi­mie­het, tii­min­ve­tä­jät ja kaik­ki, jot­ka ha­lu­a­vat op­pia eri­lai­sia me­ne­tel­miä (työ)elä­mäs­sä esiin tu­le­vien on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen

Toteutustapa

Täl­lä mik­ro­kurs­sil­la esi­tel­lään kol­me eri­lais­ta on­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­mää vi­de­oi­den, ku­vien ja teks­tien avul­la. Jo­kai­seen me­ne­tel­mään liit­tyy myös op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä to­teu­tet­ta­va har­joi­tus, jos­sa osal­lis­tu­ja pää­see tes­taa­maan ja so­vel­ta­maan me­ne­tel­mää käy­tän­nös­sä. Li­säk­si osal­lis­tu­jat saa­vat vink­ke­jä ja kan­nus­tus­ta me­ne­tel­mien har­joit­te­le­mi­seen ar­jen työs­sä.

Suo­ri­tus­aika on noin 60 mi­nuut­tia (li­säk­si käy­tän­nön har­joi­tuk­set työ­yh­tei­sös­sä). On­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­mis­tä on saa­ta­vil­la laa­jem­pi kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus, joka si­säl­tää yh­teen­sä kym­me­nen eri­lais­ta on­gel­man­rat­kai­su­me­ne­tel­mää (suo­ri­tus­aika noin 3 tun­tia) . Lisä­tie­toa laa­jem­mas­ta mak­sul­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­de­sat voit ky­syä Outi Sa­vo­lai­sel­ta.

Mikrokurssin sisällöntuottaja

Nii­na Suu­ro­nen, Res­pon­sia Qu­a­li­ty So­lu­ti­ons Ky

Kuinka pääsen mukaan?

Ti­laa­mal­la hen­ki­lö­koh­tai­sen tun­nuk­sen saat ker­ral­la kaik­ki mik­ro­kurs­sit käyt­töö­si. Lä­he­täm­me si­nul­le oh­jeet säh­kö­pos­tit­se muu­ta­man päi­vän ku­lu­es­sa. Ti­laa täl­lä lo­mak­keel­la>>

Lisä­tie­dot:

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020