Mikrokurssi: Digioppija

nonstop - verkossa

Tutustu Digioppijan taitoihin ja digitaaliseen oppimisympäristöön maksuttomalla mikrokurssilla!

Sisältö

Op­pi­mi­nen on tai­to­laji, jos­sa mes­ta­ri­kin voi edis­tyä joka päi­vä. Mu­ka­na kul­ke­va tek­no­lo­gia, so­vel­luk­set ja verk­ko­pal­ve­lut tar­jo­a­vat hui­kei­ta mah­dol­li­suuk­sia har­ras­te­o­pin­toi­hin tai oman am­mat­ti­tai­don täy­den­tä­mi­seen vaik­ka­pa au­toil­les­sa tai koi­raa ul­koi­lut­ta­es­sa. Toi­saal­ta jo­kai­sen mi­nuu­tin oh­jel­moin­ti ja it­sen­sä piis­kaa­mi­nen jat­ku­van opis­ke­lun hiki­pin­gok­si voi uu­vut­taa. Jo­kai­sen op­pi­van ih­mi­sen on tär­ke­ää tie­tää myös le­von ja jou­to­käyn­nin arvo. Tämä digi­op­pi­ja mik­ro­kurs­si joh­dat­taa si­nua koh­ti oman op­pi­mi­sen ran­nik­ko­lai­vu­rin tai­to­ja. Opit kier­tä­mään ka­ri­kot ja ma­ta­li­kot ja suun­nis­ta­maan su­ju­vil­le rei­teil­le. Ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Tavoitteet

Mik­ro­kurs­sil­la saat käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja vink­ke­jä digi­op­pi­jan tär­keis­tä työ­ka­luis­ta ja ky­vyn hank­kia li­sää osaa­mis­ta ai­heis­ta. Tule ke­hit­tä­mään digi­op­pi­jan tai­to­ja­si ja in­nos­tu uu­sis­ta digi­a­pu­lai­sis­ta!

Kohderyhmä

Si­nul­le, joka ha­lu­at ke­hit­tää digi­op­pi­jan tai­to­ja­si ja saa­da käy­tän­nön vink­ke­jä op­pi­mi­seen ja te­hok­kaam­paan työn­te­ke­mi­seen.

Toteutustapa

Mik­ro­kurs­si si­säl­tää kak­si digi­op­pi­mi­seen liit­ty­vää tee­maa, jot­ka osal­lis­tu­ja voi suo­rit­taa it­sel­leen so­pi­val­la aika­tau­lul­la.

  1. Oman työn ja ajan­käy­tön or­ga­ni­soin­ti: tie­to­työn ryt­mit­tä­mi­nen ai­vo­jen ja vi­rey­den kan­nal­ta, kes­kit­ty­mis­kyky digi­ym­pä­ris­töis­sä, muis­tin digi­tuki, ajan­hal­lin­nan säh­köi­set apu­lai­set, yh­tei­söl­li­set tie­to­työn or­ga­ni­soin­nin digi­tai­dot.
  2. Työ­e­lä­män mo­net luku­tai­dot: luku­stra­te­gi­at, säh­köis­ten ai­neis­to­jen olo­muo­dot, lu­ke­mi­nen mo­bii­li­lait­teil­la, digi­lu­ke­mi­sen er­go­no­mia, kor­vil­la lu­ke­mi­nen, säh­köis­ten ai­neis­to­jen lai­naa­mi­nen, di­gi­taa­li­set kir­ja­hyl­lyt

Digi­op­pi­ja kurs­sis­ta on saa­ta­vil­la laa­jem­pi kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus, joka si­säl­tää yh­teen­sä  vii­si uut­ta digi­op­pi­mi­seen liit­ty­vää tee­maa (osal­lis­ta­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus ver­kos­sa, vies­tin­tä, tie­don ja­ka­mi­nen ja te­ki­jän­oi­keu­det, kir­joit­ta­mi­nen, tie­don­han­kin­ta). Lisä­tie­toa laa­jem­mas­ta mak­sul­li­ses­ta ko­ko­nai­suu­des­ta voit ky­syä Outi Sa­vo­lai­sel­ta.

Mik­ro­kurs­sin si­säl­lön­tuot­ta­ja
Anne Ron­gas, Pe­da­point oy

Tilaa tunnukset mikrokurssille

Saa­ta­vil­la pian!

Mik­ro­kurs­si on osa ESR-ra­hoit­tei­sen Le­arn@work-hank­keen to­teu­tus­ta. https://snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/le­arn­work-pal­ve­lu/

Lisä­tie­toa Snell­ma­nE­DU op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä: www.snell­man­ke­say­li­o­pis­to.fi/snell­ma­ne­du-op­pi­mi­sym­pa­ris­to/

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020