SnellmanEDU Moodle-oppimisympäristö

SnellmanEDU Moodle on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.
Oppimisympäristö mahdollistaa oppimista ajasta ja paikasta riippumatta. Se myös mahdollistaa räätälöidyn sisällön tuottamisen ja tiedon jakamisen turvallisesti ja digitaalisesti, joka helpottaa mm. etätyön tekemistä ja eri toimipisteillä työskenteleviä.

Snell­ma­nE­DUn Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tö on nyt mah­dol­lis­ta saa­da koe­käyt­töön eri­tyis­hin­taan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Kan­nus­tam­me ko­kei­le­maan uu­sia työ­ka­lu­ja ja tar­jo­am­me apua mm. kou­lut­ta­jil­le. Voit tu­tus­tua Mood­leen eri­tyis­hin­nal­la 31.8.2020 saak­ka. Myös koe­käy­tön ai­ka­na tar­jo­am­me tu­kea käyt­töön­ot­toon ja si­säl­lön­tuo­tan­toon ja au­tam­me tar­pei­de­si mu­kaan myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Jos olet kiin­nos­tu­nut op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­täm­me, ota yh­teys asi­ak­kuus­vas­taa­vaan Outi Sa­vo­lai­seenouti.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi / 044 746 2846.

Katsaus oppimisympäristöön maksuttomat webinaarit

Jär­jes­täm­me ke­vään ai­ka­na kak­si live-we­bin­aa­ria, jos­sa esit­te­lem­me Snell­ma­nE­DU Mood­len tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia ja rat­kai­su­ja työ­yh­teisöil­le, oppi­lai­tok­sil­le ja kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­li­joil­le. Vuo­ro­vai­kut­tei­ses­sa we­bi­naa­reis­sa asi­an­tun­ti­jam­me vas­taa­vat mie­lel­lään myös ky­sy­myk­siin. Ky­sy­myk­siä voi toi­mit­taa etu­kä­teen: timo.lem­met­ty@snell­ma­ne­du.fi.

Katsaus oppimisympäristöön live-webinaarit:

We­bi­naa­rit so­vel­tu­vat kai­kil­le verk­ko-ope­tuk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta, osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja uu­sis­ta kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­tu­neil­le (esim. kou­lut­ta­jat, asi­an­tun­ti­jat, hr-am­mat­ti­lai­set). Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat Snell­ma­nE­DUn asi­an­tun­ti­jat Timo Lem­met­ty, IT-asi­an­tun­ti­ja ja Anu­lii­na Sa­vo­lai­nen, verk­ko­pe­da­go­gi.

Lisä­tie­to­ja Mood­le-op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­tä>>

Kysy li­sää: Outi Sa­vo­lai­nen
outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi / 044 746 2846.

Etä­o­pe­tuk­sen tu­ek­siKe­vät 202017.3.2020