HistoriaVIKE

1.-15.6.2020

Mitähän mielenkiintoista kotipaikkanne historiasta löytyy? Tule tutkimaan ja tutustumaan Suomen historian salaisuuksiin aina viikingeistä prinsessoihin ja keskiaikaisiin linnoituksiin. Lasten yliopiston digimaailman historiateemaisessa virtuaalikerhossa eli HistoriaVIKEssä puuhataan verkossa, sisätiloissa ja ulkona.

Täs­tä pää­set kurk­kaa­maan Digi­maa­il­maan >>

His­to­ri­a­VI­KEen on help­po toi­mia. Koko digi­maa­ilma on ra­ken­net­tu niin, että sii­hen voi osal­lis­tua tur­val­li­ses­ti mil­lä ta­han­sa äly­pu­he­li­mel­la, tie­to­ko­neel­la tai tab­le­til­la, jos­sa on toi­mi­va verk­ko­yh­teys. Kaik­ki tar­peel­li­nen löy­tyy digi­maa­il­mas­ta, jo­ten mi­tään ei tar­vit­se erik­seen et­siä. His­to­ri­a­VI­KE on suun­nat­tu 7-10-vuo­ti­ail­le, mut­ta var­si­nai­ses­ti ikä­ra­jo­ja ei ole.  Mu­kaan voi tul­la koko per­heen kans­sa! Huo­mi­oit­han kui­ten­kin, että VI­KE­jen oh­ja­tut etä­ta­paa­mi­set, verk­ko­teh­tä­vät ja pis­te­tili avau­tu­vat vain VI­KEen il­moit­tau­tu­neil­le. Lue li­sää Las­ten yli­o­pis­ton digi­maa­il­mas­ta tääl­tä>>

Teemat 

His­to­ria on tul­vil­laan to­tuuk­sia, ta­ri­noi­ta ja ar­voi­tuk­sia. Mat­kal­la his­to­ri­an­tut­ki­muk­seen tu­tus­tum­me omaan men­nei­syy­teem­me mo­nin ki­voin ta­voin.

Mitä kaik­kea maa kät­kee si­säl­leen?

Ar­ke­o­lo­git sel­vit­tä­vät var­hai­seen men­nei­syy­teen liit­ty­viä tie­to­ja te­ke­mäl­lä kai­vauk­sia. Siel­tä voi löy­tyä mitä mie­len­kiin­toi­sim­pia esi­nei­tä ku­ten ko­ru­ja, as­ti­oi­ta ja asei­ta. Mi­tä­hän sinä voi­sit löy­tää maas­ta? Var­hai­ses­sa his­to­ri­as­sa on myös teh­ty kal­li­o­maa­lauk­sia, joi­hin jän­ni­tyk­sel­lä tu­tus­tum­me. Mi­tä­hän ne ker­to­vat meil­le?

Seik­kai­le­vat vii­kin­git

Vii­kin­git oli­vat seik­kai­li­joi­ta, so­tu­rei­ta ja jopa ros­vo­ja­kin. He val­ta­si­vat lai­voi­neen me­riä ja vuo­no­ja. Läh­dem­me tut­ki­maan vii­kin­kien val­ta-ai­kaa ja seik­kai­le­maan hei­dän kans­saan. Pää­sem­me tu­tus­tu­maan myös vii­kin­kien var­sin oma­pe­räi­seen kir­joi­tus­ta­paan. Val­lat­to­mat vii­kin­git kut­su­vat mei­tä seik­kai­lul­le!

Elä­mää lin­nois­sa ja nii­den lie­peil­lä

Lin­noil­la oli suu­ri mer­ki­tys en­nen van­haan. Mil­tä tun­tu­si olla vaik­ka ri­ta­ri Klaus Miek­kai­li­ja tai lin­nan­nei­to Mar­ga­re­ta Ola­fin­ty­tär? Tu­tus­tum­me Suo­men lin­no­jen mo­ni­nai­seen elä­mään. En­nen van­haan suu­ri osa ih­mi­sis­tä vil­je­li maa­ta eikä maan­vil­je­li­jöi­den toi­meen­tulo ol­lut help­poa. Mi­ten­hän pit­käk­si maan­vil­je­li­jän työ­päi­vät ve­nyi­vät? Otam­me sii­tä­kin sel­vää ja teem­me haus­ko­ja teh­tä­viä.

Mitä en­nen syö­tiin?

Koti­ta­lou­des­sa emän­nät oli­vat avain­ase­mas­sa. Ruo­ka piti val­mis­taa itse, kos­ka kau­pas­ta ei saa­nut juu­ri muu­ta kuin suo­laa. Mi­tä­hän en­nen syö­tiin? Läh­dem­me tut­ki­maan ja sel­vit­tä­mään en­tis­ajan ruo­ka­tot­tu­muk­sia.

Kir­jai­met ker­to­vat

En­nen van­haan kir­jai­met­kin oli­vat toi­sen­lai­sia kuin ny­kyi­sin. Opet­te­lem­me kir­joit­ta­maan kuin en­nen ai­kaan. Mi­ten­hän kum­mal­li­sia van­han­ai­kai­set kir­jai­met ovat­kaan?

Tehtävät

VI­KEs­sä ede­tään pe­lil­li­ses­ti ”Tie­teen te­ke­mi­sen por­tai­ta” ke­rää­mäl­lä pis­tei­tä teh­tä­vis­tä, kil­pai­luis­ta ja muis­ta ak­ti­vi­tee­teis­tä. In­nos­tam­me lap­sia tut­ki­maan ja puu­hai­le­maan ver­kon li­säk­si myös sisä­ti­lois­sa ja ul­ko­na. VI­KEs­sä kan­nus­te­taan toi­mi­maan yh­des­sä mui­den kans­sa. Oh­ja­tuis­sa etä­ta­paa­mi­sis­sa lap­set pää­se­vät kes­kus­te­le­maan kes­ke­nään ja oh­jaa­jan kans­sa, te­ke­mään ryh­mä­töi­tä sekä pe­laa­maan pe­le­jä ai­van ku­ten nor­maa­leis­sa ker­hois­sa ja päi­vä­lei­reil­lä. Puu­haa­mis­ta riit­tää myös niil­le päi­vil­le, jol­loin etä­ta­paa­mi­sia ei ole. Joka päi­vä jul­kais­taan uu­sia teh­tä­viä ja si­säl­tö­jä. Tar­jon­nas­ta voi va­li­ta it­se­ään eni­ten kiin­nos­ta­vat ja in­nos­ta­vat teh­tä­vät.

Kerhopaketti

Lap­sil­le pos­ti­te­taan ko­tiin ker­ho­pa­ket­ti ker­hon alku­puo­lel­la. Pa­ket­ti si­säl­tää Tie­teen te­ke­mi­sen por­taat -ju­lis­teen ja tar­rat. Tar­ro­ja lii­ma­taan ju­lis­tee­seen sitä mu­kaa kun ede­tään por­tai­ta ylös­päin.

Aikataulu 

VIKE ava­taan maa­nan­tai­na 1.6. ja se päät­tyy maa­nan­tai­na 15.6.

Joka päi­vä jul­kais­taan uu­sia teh­tä­viä, jo­ten te­ke­mis­tä riit­tää myös nii­nä päi­vi­nä, jol­loin etä­ta­paa­mi­sia ei ole.

Hinta

56 €

Mak­su si­säl­tää osal­lis­tu­mi­sen his­to­ri­a­VI­KEen ja ko­tiin pos­ti­tet­ta­van hen­ki­lö­koh­tai­sen VI­KE­pa­ke­tin. VI­KE­pa­ket­ti pos­ti­te­taan ker­hon alku­puo­lel­la ja se si­säl­tää ”Tie­teen te­ke­mi­sen por­taat” -ju­lis­teen ja tar­rat.

Snell­ma­nE­DUn ke­sän 2020 las­ten yli­o­pis­ton päi­vä­lei­rien si­jas­ta tar­jo­taan vir­tu­aa­li­ker­ho­ja. Tar­jo­am­me lap­sil­le ja per­heil­le mie­le­käs­tä ja in­nos­ta­vaa te­ke­mis­tä. Digi­maa­il­maa ra­ken­ne­taan ja ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti. Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan kom­ment­te­ja ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­sia. Ra­ken­ne­taan digi­maa­il­maa yh­des­sä!

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­set tors­tai­hin 28.5.2020 men­nes­sä.

www.snellmanedu.fi
Las­ten yli­o­pis­ton digi­maa­ilma202029.3.2020