LuontoVIKE

2.-16.6.2020

Luonto on täynnä elämyksiä! Siellä riittää tutkittavaa ja ihmeteltävää. Lasten yliopiston digimaailman luontoteemaisessa virtuaalikerhossa eli LuontoVIKEssä puuhataan verkossa, sisätiloissa ja ulkona. Luvassa on tutkimusretkiä, tieteellisiä kokeita, askartelua ja etätapaamisia.

Täs­tä pää­set kurk­kaa­maan Digi­maa­il­maan >>

Luon­to­VI­KEes­sä on help­po toi­mia. Koko digi­maa­ilma on ra­ken­net­tu niin, että sii­hen voi osal­lis­tua tur­val­li­ses­ti mil­lä ta­han­sa äly­pu­he­li­mel­la, tie­to­ko­neel­la tai tab­le­til­la, jos­sa on toi­mi­va verk­ko­yh­teys. Kaik­ki tar­peel­li­nen löy­tyy digi­maa­il­mas­ta, jo­ten mi­tään ei tar­vit­se erik­seen et­siä. Luon­to­VI­KE on suun­nat­tu 7-10-vuo­ti­ail­le, mut­ta var­si­nai­ses­ti ikä­ra­jo­ja ei ole.

Mu­kaan voi tul­la koko per­heen kans­sa! Huo­mi­oit­han kui­ten­kin, että VI­KE­jen oh­ja­tut etä­ta­paa­mi­set, verk­ko­teh­tä­vät ja pis­te­tili avau­tu­vat vain VI­KEen il­moit­tau­tu­neil­le. Lue li­sää Las­ten yli­o­pis­ton digi­maa­il­mas­ta tääl­tä>>

Teemat

VI­KEn ai­ka­na tu­tus­tu­taan kuu­teen eri luon­to­tee­maan.

Men­nään luon­toon

Joka­mie­hen­oi­keu­det

Kuin­ka kas­vit kas­va­vat?

Pi­sa­ras­ta me­rek­si

Kas­vi­kun­nan ih­meet

Ra­vin­to­ket­ju

Tehtävät

VI­KEs­sä ede­tään pe­lil­li­ses­ti ”Tie­teen te­ke­mi­sen por­tai­ta” ke­rää­mäl­lä pis­tei­tä teh­tä­vis­tä, kil­pai­luis­ta ja muis­ta ak­ti­vi­tee­teis­tä. In­nos­tam­me lap­sia tut­ki­maan ja puu­hai­le­maan ver­kon li­säk­si myös sisä­ti­lois­sa ja ul­ko­na. VI­KEs­sä kan­nus­te­taan toi­mi­maan yh­des­sä mui­den kans­sa. Oh­ja­tuis­sa etä­ta­paa­mi­sis­sa lap­set pää­se­vät kes­kus­te­le­maan kes­ke­nään ja oh­jaa­jan kans­sa, te­ke­mään ryh­mä­töi­tä sekä pe­laa­maan pe­le­jä ai­van ku­ten nor­maa­leis­sa ker­hois­sa ja päi­vä­lei­reil­lä. Puu­haa­mis­ta riit­tää myös niil­le päi­vil­le, jol­loin etä­ta­paa­mi­sia ei ole. Joka päi­vä jul­kais­taan uu­sia teh­tä­viä ja si­säl­tö­jä. Tar­jon­nas­ta voi va­li­ta it­se­ään eni­ten kiin­nos­ta­vat ja in­nos­ta­vat teh­tä­vät.

Kerhopaketti

Lap­sil­le pos­ti­te­taan ko­tiin ker­ho­pa­ket­ti ker­hon alku­puo­lel­la. Pa­ket­ti si­säl­tää Tie­teen te­ke­mi­sen por­taat -ju­lis­teen ja tar­rat sekä as­kar­te­lu ja tie­tei­ly­tar­vik­kei­ta. Tar­ro­ja lii­ma­taan ju­lis­tee­seen sitä mu­kaa kun ede­tään por­tai­ta ylös­päin.

Aikataulu

Luon­to­VI­KE al­kaa tiis­tai­na 2.6. ja päät­tyy tiis­tai­na 16.6.

Joka arki­päi­vä jul­kais­taan uu­sia teh­tä­viä, jo­ten te­ke­mis­tä riit­tää myös nii­nä päi­vi­nä, jol­loin etä­ta­paa­mi­sia ei ole.

Hinta

56 €

Mak­su si­säl­tää osal­lis­tu­mi­sen Luon­to­VI­KEen ja ko­tiin pos­ti­tet­ta­van hen­ki­lö­koh­tai­sen VI­KE­pa­ke­tin. VI­KE­pa­ket­ti pos­ti­te­taan VI­KEn alku­puo­lel­la ja se si­säl­tää ”Tie­teen te­ke­mi­sen por­taat” -ju­lis­teen ja tar­rat.

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­set tors­tai­hin 28.5.2020 men­nes­sä.

Snell­ma­nE­DUn ke­sän 2020 las­ten yli­o­pis­ton päi­vä­lei­rien si­jas­ta tar­jo­taan vir­tu­aa­li­ker­ho­ja. Tar­jo­am­me lap­sil­le ja per­heil­le mie­le­käs­tä ja in­nos­ta­vaa te­ke­mis­tä. Digi­maa­il­maa ra­ken­ne­taan ja ke­hi­te­tään jat­ku­vas­ti. Otam­me mie­lel­läm­me vas­taan kom­ment­te­ja ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­sia. Ra­ken­ne­taan digi­maa­il­maa yh­des­sä! 

Las­ten yli­o­pis­ton digi­maa­ilma202029.3.2020