Pitkän matematiikan verkkokurssi abiturienteille (40 ot)

29.6.2020 - 10.7.2020, verkko

Tule preppaamaan pitkää matikkaa verkossa!
Sisältö

Ma­te­ma­tii­kan abi­kurs­sil­la ker­ra­taan moni­puo­li­ses­ti lu­ki­on pit­kän ma­te­ma­tii­kan teh­tä­vä­sar­jo­ja sekä sy­ven­ne­tään ym­mär­rys­tä kes­kei­sem­mis­tä kä­sit­teis­tä ja il­mi­öis­tä hyö­dyn­tä­en säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia. Ta­voit­tee­na on li­sä­tä las­ken­ta­ru­tii­nia ja tu­tus­tua eri­lai­siin pe­rus­teh­tä­vä­tyyp­pei­hin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten.

Toteutustapa

Jo­kai­nen opis­ke­li­ja voi kurs­sin alus­sa aset­taa it­sel­leen oman ta­voit­teen, jota hän kurs­sin ai­ka­na läh­tee ta­voit­te­le­maan. Opet­ta­ja seu­raa ja oh­jaa opis­ke­lua, kor­jaa ja an­taa pa­lau­tet­ta teh­tä­vis­tä. Kurs­sin ai­ka­na teh­dään myös ai­kai­sem­pien vuo­sien yli­op­pi­las­teh­tä­viä sekä har­joi­tel­laan säh­köis­tä vas­taus­tek­niik­kaa ja tar­peen mu­kaan oh­jel­mien käyt­töä. Opis­ke­li­ja te­kee myös itse­ar­vi­oin­te­ja osaa­mi­ses­taan, ja pys­tyy tätä kaut­ta tart­tu­maan täs­mäl­li­sem­min vie­lä prep­paus­ta kai­paa­viin aihe­a­lu­ei­siin.

Osal­lis­tu­jia suo­si­tel­laan pe­reh­ty­mään en­nen il­moit­tau­tu­mis­ta yli­op­pi­las­ko­kees­sa käy­tös­sä ole­viin oh­jel­miin https://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi/yli­op­pi­las­tut­kin­to/di­gi­taa­li­nen-yli­op­pi­las­tut­kin­to/ko­e­jar­jes­tel­man-oh­jel­mat.

Suoritus

Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ja kurs­si­teh­tä­vien te­ke­mi­nen. Ar­vi­oin­ti: hyv/hyl.

Kouluttaja

LuK Ak­se­li Rau­han­salo. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Jy­väs­ky­län kesä­yli­o­pis­ton kans­sa.

Aika

29.6.2020 – 10.7.2020 (40 tun­tia)

ma 09.00-13.30
ti 09.00-13.30
to 09.00-13.30
pe 09.00-13.30

Hinta

140,00 €
Kurs­si­mak­su si­säl­tää ma­te­ri­aa­lin.

Ilmoittautumiset

15.6.2020 men­nes­sä

Mitä tarvitset kurssille osallistuaksesi

Tie­to­kone, in­ter­net­yh­teys ja teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma. Ope­tus­ta ja hen­ki­lö­koh­tai­sia oh­jaus­tuo­ki­o­ta var­ten tar­vit­set web-ka­me­ran, mut­ta kurs­sin voi suo­rit­taa myös vies­tien vä­li­tyk­sel­lä.

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Verk­ko­kurs­sit lu­ki­o­lai­sil­leSnell­ma­nE­DU 202022.4.2020