Maaginen metsä II

5.-7.8.2020, Kuopio

Retkikunta valmiina seikkailuun!

Maa­gi­sen met­sän ret­ki­kun­ta suun­taa elo­kuus­sa kat­seen­sa met­sän mi­ni­a­tyy­ri­maa­il­maan. Sam­ma­len alta sekä puun ja kuo­ren vä­lis­tä löy­tyy ko­ko­nai­sia kau­pun­ke­ja, joi­den val­ta­teil­lä ris­tei­lee met­sän mini­ko­koi­nen kan­sa. Maa­gi­nen ret­ki­kun­ta seik­kai­lee tut­tuun ta­paan Pui­jon mai­se­mis­sa. Ret­ke­läis­ten pol­ku­ja tur­vaa­vat hei­dän itse se­pit­tä­män­sä loit­sut. Mut­ta en­nen mi­ni­a­tyy­ri­mat­kal­le as­tu­mis­ta on vie­lä kek­sit­tä­vä ku­tis­tus­kone – ei­hän mat­kas­ta muu­ten mi­tään tu­li­si!

Toi­min­ta on suun­nat­tu ala­kou­lu­i­käi­sil­le eli 7-12-vuo­ti­ail­le lap­sil­le. Päi­vä­lei­ri jär­jes­te­tään Kuo­pi­os­sa. Tar­kem­mat tie­dot ko­koon­tu­mis­pai­kas­ta lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le.

Aika

ke-pe 5.-7.8.2020 klo 9.00-15.00.

Kirjallisuus:

Eppu Nuo­tio ja Lin­da Bon­des­tam: Papu Pii­lo­kas
Vil­le Hy­tö­nen ja Vir­pi Pen­na: Ötök­kä­maan ta­ri­nat
Timo Par­ve­la ja Jus­si Kaa­ki­nen: Ta­ron suu­ri pie­ni seik­kai­lu
Sami Toi­vo­nen&Aino Ha­vu­kai­nen: Tatu ja Patu ou­dot ko­jeet

Hinta

90 €

Hin­ta si­säl­tää oh­ja­tun toi­min­nan klo 9-15 vä­lil­lä sekä lou­naan ja väli­pa­lan.

Ilmoittautumiset

Il­moit­tau­tu­mi­set 20.7.2020 men­nes­sä. 

Tänä ke­sä­nä Las­ten yli­o­pis­to on hy­pän­nyt Digi­maa­il­maan.Tu­tus­tu Digi­maa­il­man sa­lai­suuk­siin ja vir­tu­aa­li­ker­hoi­hin tääl­tä >>

Las­ten yli­o­pis­toMaa­gi­nen met­sä -lei­rit 20205.5.2020