Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

16.10.2020-31.7.2021 Iisalmi, Kuopio, Varkaus

Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt.

Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­nois­sa pää­set opis­ke­le­maan kas­va­tus­tie­teen eri näkö­kul­mia ja tut­ki­mus­ai­hei­ta. Tu­tus­tut var­hais­kas­va­tus­tie­tee­seen, ylei­seen kas­va­tus­tie­tee­seen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­tee­seen. Pe­rus­o­pin­to­jen jäl­keen voit jat­kaa opin­to­ja kas­va­tus­tie­teen, ai­kuis­kas­va­tus­tie­teen tai var­hais­kas­va­tus­tie­teen aine­o­pin­to­jen pa­ris­sa.

Opin­not to­teu­te­taan Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­to­jen ope­tus­suun­ni­tel­ma on il­mi­ö­läh­töi­nen. Il­mi­ö­läh­töi­ses­sä opis­ke­lus­sa läh­tö­koh­ta­na ovat to­del­li­sen maa­il­man il­mi­öt, joi­ta tut­ki­taan ai­dos­sa ym­pä­ris­tös­sään. Il­mi­ö­läh­töi­nen opis­ke­lu so­pii kas­va­tus­tie­teen opis­ke­luun, kos­ka kas­va­tus­il­mi­öt ovat moni­syi­siä ja nii­den ym­mär­tä­mi­ses­sä tar­vi­taan mo­nia näkö­kul­mia. Moni­näkö­kul­mai­suus syn­tyy pait­si tie­teen­a­lo­jen erois­ta myös eri­lai­sis­ta int­res­si­ris­ti­rii­dois­ta ja kult­tuu­ri­sis­ta erois­ta.

Opin­not to­teu­te­taan lähi­ryh­mä­työs­ken­te­ly­mal­liin poh­jau­tu­en Ii­sal­mes­sa, Kuo­pi­os­sa ja Var­kau­des­sa. Jo­kai­sel­la ryh­mäl­lä on oma ryh­mä­oh­jaa­ja, joka ve­tää ryh­män toi­min­taa ja huo­leh­tii aika­tau­lu­jen jne. su­ju­vuu­des­ta. Opin­to­jak­so­jen opet­ta­jat ovat Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton opet­ta­jia.

Sisältö

Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­opin­nois­sa pe­reh­dy­tään seu­raa­viin si­säl­töi­hin:

Aikataulu ja opintojaksot

Info­ti­lai­suus

Opin­to­ko­ko­nai­suus al­kaa info­ti­lai­suu­del­la per­jan­tai­na 16.10. klo 16.30-17.00. Info­ti­lai­suu­den jäl­keen ryh­mät jat­ka­vat oman ryh­mä­oh­jaa­jan­sa kans­sa klo 17-20. Tar­kem­mat paik­ka­tie­dot tu­le­vat il­moit­tau­tu­mis­ajan pää­tyt­tyä spos­til­la.

Ryh­mä­ta­paa­mi­set

Ryh­mä­ta­paa­mi­sia pi­de­tään joka toi­nen viik­ko tai tar­peen mu­kaan per­jan­tai-il­tai­sin 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5. klo 17-20.15. Ryh­mät so­pi­vat itse tar­kem­man aika­tau­lun ta­paa­mi­sil­le.

Snell­ma­nE­DUn ohje lähi­o­pe­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le>>

Pe­rus­o­pin­toi­hin si­säl­ty­vät opin­to­jak­sot

Lisä­tie­toa opin­to­jak­sois­ta löy­tyy tääl­tä>>

Osaamistavoitteet

Pe­rus­o­pin­not suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja:

Kohderyhmä

Kas­va­tus­tie­teen opis­ke­lu so­pii kai­kil­le, joi­ta kiin­nos­taa kas­va­tuk­sen, kou­lu­tuk­sen ja ope­tuk­sen tar­kas­te­lu tie­teen ja tut­ki­muk­sen näkö­kul­mas­ta. Opis­ke­lun an­tia voi hyö­dyn­tää useis­sa työ­teh­tä­vis­sä, jois­sa tar­vi­taan tie­tout­ta eri-ikäis­ten ih­mis­ten op­pi­mi­ses­ta, oh­jaa­mi­ses­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä. Opin­nois­ta on hyö­tyä myös ha­et­ta­es­sa eri­lai­siin opet­ta­ja- ja oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­siin.

Hinta

786 €. Hin­ta si­säl­tää Jy­väs­ky­län avoi­men yli­o­pis­ton mak­sun. Mak­su las­ku­te­taan nel­jäs­sä osas­sa á 196,5 €

Ilmoittautuminen

2.10.2020 men­nes­sä. Jot­ta kou­lu­tus al­ka­maan, pi­tää il­moit­tau­tu­mi­sia ks. paik­ka­kun­nal­le tul­la vä­hin­tään 7 ja yh­teen­sä kai­kil­le paik­ka­kun­nil­le vä­hin­tään 14.

Il­moit­tau­tu­mi­nen Ii­sal­meen>>

Il­moit­tau­tu­mi­nen Kuo­pi­oon>>

Il­moit­tau­tu­mi­nen Var­kau­teen>>

Oppimista parhaimmillaan:
www.snellmanedu.fi
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020