Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)

Sisältö
Opin­to­jak­so kuu­luu te­maat­ti­seen ko­ko­nai­suu­teen KTKP010 Op­pi­mi­nen ja oh­jaus (5 op). Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den si­säl­tö:
Osaamistavoitteet

Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suoritustapa

Osal­lis­tu­mi­nen lähi­ryh­mä­ta­paa­mi­siin, op­pi­mis­teh­tä­vä yk­si­lö- TAI pari­vas­tauk­se­na.

Kirjallisuus

Vaih­to­ehto A) Lap­sen ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­nen Nur­mi, J-E., Aho­nen, T., Lyy­ti­nen, H., Lyy­ti­nen, P., Pulk­ki­nen, L. & Ruop­pi­la, I. 2006 tai uu­dem­mat. Ih­mi­sen psy­ko­lo­gi­nen ke­hi­tys. Hel­sin­ki: WSOY. (Saa­ta­vil­la e-kir­ja­na)

Vaih­to­ehto B) Oi­val­ta­va op­pi­mi­nen Lon­ka, K. 2015. Oi­val­ta­va op­pi­mi­nen. Hel­sin­ki: Ota­va.

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020