Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)

Sisältö

Opin­to­jak­so kuu­luu te­maat­ti­seen ko­ko­nai­suu­teen KTKP010 Op­pi­mi­nen ja oh­jaus (5 op). Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den si­säl­tö:

Osaamistavoitteet

Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suoritustapa

Op­pi­mis­teh­tä­vä suo­ri­te­taan ryh­mä­suo­ri­tuk­se­na lähi­ryh­mäs­sä. Ryh­mä val­mis­te­lee teh­tä­vän yh­des­sä ja suo­rit­taa sen ryh­mäs­sä työs­ken­nel­len ja kes­kus­tel­len

Kirjallisuus
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020