Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

Sisältö

Opin­to­jak­so kuu­luu te­maat­ti­seen ko­ko­nai­suu­teen KTKP020 Kas­va­tus, yh­teis­kun­ta ja muu­tos (5 op). Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den si­säl­tö:

Osaamistavoitteet

Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suoritustapa

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan verk­ko­kurs­si­na, jo­hon kuu­luu myös lähi­ryh­mä­työs­ken­te­lyä. Verk­ko­kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää ak­tii­vis­ta ja sään­nöl­lis­tä osal­lis­tu­mis­ta: kurs­sin ai­ka­na si­säl­tö­tee­mois­ta kes­kus­tel­laan yh­des­sä ja teh­dään pie­ni­muo­toi­sia kir­jal­li­sia teh­tä­viä.

Kirjallisuus
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020