Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)

Sisältö

Opin­to­jak­so kuu­luu te­maat­ti­seen ko­ko­nai­suu­teen KTKP020 Kas­va­tus, yh­teis­kun­ta ja muu­tos (5 op). Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den si­säl­tö:

Osaamistavoitteet

Te­maat­ti­sen ko­ko­nai­suu­den suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Suoritustapa

Op­pi­mis­teh­tä­vä on kir­jal­li­nen työ, joka teh­dään it­se­näi­ses­ti tai pa­rin kans­sa teh­tä­vän­an­non ja läh­de­ai­neis­ton poh­jal­ta.

Kirjallisuus

Vaih­to­ehto A) Lap­suus yh­teis­kun­nal­li­se­na il­mi­ö­nä

Vaih­to­ehto B) Kiin­nos­ta­va yh­teis­kun­nal­li­nen il­miö
Va­li­taan yksi teos:

Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020