Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)

Sisältö
Osaamistavoitteet

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Suoritustapa

Verk­ko­ten­tin voi suo­rit­taa pai­kas­ta riip­pu­mat­ta mää­rät­ty­nä ajan­koh­ta­na ver­kos­sa: tent­tiin voi osal­lis­tua esi­mer­kik­si ko­toa kä­sin omal­ta ko­neel­ta. Ten­tis­sä vas­ta­taan opin­to­jak­son kir­jal­li­suu­den poh­jal­ta opet­ta­jan aset­ta­miin so­vel­ta­viin ky­sy­myk­siin. Opin­to­jak­son kir­jal­li­suus saa olla ten­tin ai­ka­na käy­tös­sä­si. Verk­ko­tent­tiin il­moit­tau­du­taan omas­sa oppi­lai­tok­ses­sa ja tent­ti jär­jes­te­tään Mood­les­sa.

Kirjallisuus
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020