Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Sisältö
Osaamistavoitteet

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa

Suoritustapa

Op­pi­mis­teh­tä­vä suo­ri­te­taan ryh­mä­suo­ri­tuk­se­na lähi­ryh­mäs­sä. Ryh­mä val­mis­te­lee teh­tä­vän yh­des­sä ja suo­rit­taa sen ryh­mäs­sä työs­ken­nel­len ja kes­kus­tel­len.

Kirjallisuus
Snell­ma­nE­DU: Kas­va­tus­tie­teen pe­rus­o­pin­notIi­sal­mi, Kuo­pio, Var­kaus 2020-202123.6.2020