iPadit opetuskäytössä - 10 hyödyllistä vinkkiä

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan käyt­tö mah­dol­lis­taa uu­sien toi­min­ta­ta­po­jen mu­kaan ot­ta­mi­sen osak­si ope­tus­ta. Eri­tyi­ses­ti mo­bii­li­lait­tei­den käyt­tö laa­jen­taa op­pi­mis­ym­pä­ris­töä ja mah­dol­lis­taa op­pi­mis­toi­min­nan in­teg­roi­tu­mi­sen op­pi­jan muu­hun toi­min­ta­ym­pä­ris­töön. Mo­bii­li­lait­tei­den etui­na ovat nii­den help­po lii­ku­tel­ta­vuus, käy­tön no­peus ja ase­tus­ten muok­kaa­mi­nen käyt­tä­jän tar­pei­den mu­kaan. Mo­bii­li­tek­no­lo­gia voi mah­dol­lis­taa jo­tain sel­lais­ta op­pi­laal­le, mikä ei muu­ten oli­si hä­nel­le mah­dol­lis­ta.

Yksi iPa­din par­haim­mis­ta omi­nai­suuk­sis­ta ovat sen moni­puo­li­set käyt­tö­a­se­tuk­set joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta muo­ka­ta lait­teen käyt­töä käyt­tä­jän tar­pei­den mu­kaan. iPad on eri­tyi­ses­ti pa­nos­ta­nut help­po­käyt­töa­se­tus­ten ke­hit­tä­mi­seen, jol­loin lai­te on kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä.

Vinkki 1. Moniajon eleet (Kuva 1)

Vink­ki 2. Käy­tön ra­joit­ta­mi­nen

iPa­din käyt­töä on mah­dol­lis­ta ra­joit­taa ja hal­li­ta use­am­mal­la eri ta­val­la.

Vink­ki 3. Käyt­tö­apu

Vink­ki 4. Tal­len­nus­ti­lan hal­lin­ta

Vink­ki 5. No­pea la­taus

Vink­ki 6. Akun sääs­tä­mi­nen

Vink­ki 7. Sivu­kyt­kin

Vink­ki 8. Kuva­kaap­paus näy­töl­tä

Vink­ki 9. Lait­teen vika­ti­lat

Vink­ki 10. Sa­fa­ri -lu­ki­ja (Kuva 4)

Bo­nus vink­ki! (Kuva 5)

Täs­sä blo­gis­sa esi­tel­tiin 10 hyö­dyl­lis­tä vink­kiä ope­tuk­seen. Tä­hän ke­rä­tyt vin­kit pe­rus­tu­vat iOS8 käyt­tö­jär­jes­tel­mään. Uusi iOS9 käyt­tö­jär­jes­tel­män päi­vi­tys jul­kais­tiin 16.9.2015 ja sen mu­ka­na tuli li­sää uu­sia toi­min­to­ja. Lue tääl­tä li­sää  iOS9 päi­vi­tyk­ses­tä.

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5)

Mo­bii­li­lait­teet mah­dol­lis­ta­ji­naTie­toa ja kou­lu­tuk­sia eri­tyis­o­pe­tuk­seen ja kun­tou­tuk­seen16.9.2015