Matemaattisten taikatemppujen työpaja yläkoulujen ja toisen asteen opettajille

23.1.2019, Iisalmi

Ku­vi­tus­kuva

Mi­ten saa­da in­nos­tu­maan ma­te­ma­tii­kas­ta op­pi­laat, jot­ka ei­vät ole ”ma­ti­kas­ta” kos­kaan pi­tä­neet. Ma­te­maat­tis­ten tai­ka­temp­pu­jen työ­paja  näyt­tää, että op­pi­mi­nen ja opet­ta­mi­nen voi olla, ja sen pi­tää­kin olla haus­kaa! Tule tu­tus­tu­maan toi­min­nal­li­seen työ­ta­paan, jol­la on help­po konk­re­ti­soi­da ma­te­maat­ti­sia on­gel­mia. Työ­pa­jas­ta löy­dät uu­sia ide­oi­ta ja mah­dol­li­suuk­sia opet­ta­mi­seen ja op­pi­mi­seen.
Suu­rin osa työ­pa­jan tem­puis­ta on uu­sia, jo­ten jos olet ai­em­min osal­lis­tu­nut työ­pa­jaan, tääl­tä saat uu­sia vink­ke­jä ope­tuk­sen moni­puo­lis­ta­mi­seen!

Aika
per­jan­tai 25.1.2019 , Ii­sal­mi
HUOM! Aika­tau­lu on muu­tet­tu: ke 23.1. klo 16.00-19.30

Kou­lut­ta­ja
Tai­ku­ri Mart­ti Sirén
Sirén on pi­tä­nyt opet­ta­jil­le ma­te­maat­tis­ten ai­nei­den työ­pa­jo­ja yli kym­me­nen vuo­den ajan.

Mart­ti Sirén

Koh­de­ryh­mä
Työ­paja so­vel­tuu ylä­kou­lu­jen ja toi­sen as­teen oppi­lai­tos­ten ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jil­le

Ta­voi­te
Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jil­le uu­den­lai­sia työ­ka­lu­ja ma­te­ma­tii­kan opet­ta­mi­seen.

Si­säl­tö

Ma­te­maat­tis­ten tai­ka­temp­pu­jen työ­pa­jas­sa näh­dään, tu­tus­tu­taan ja opi­taan tai­ka­temp­pu­ja, joi­den avul­la voi­daan opet­taa ja ha­vain­nol­lis­taa ma­te­ma­tiik­kaa sekä elä­vöit­tää ma­te­ma­tii­kan oppi­tun­te­ja. Ma­te­maat­ti­sil­la tai­ka­tem­puil­la in­nos­te­taan ma­te­ma­tiik­kaan nii­tä­kin op­pi­lai­ta jot­ka ei­vät “ma­ti­kas­ta” ole pi­tä­neet.  Työ­pa­jan tai­kuus on haus­kaa, viih­dyt­tä­vää ja help­poa. Op­pi­mi­nen ja eteen­kin opet­ta­mi­nen voi olla haus­kaa ja in­nos­ta­vaa!
Työ­pa­ja­lai­sil­le ja­e­taan lu­en­to­mo­nis­te jos­sa on pa­jas­sa ope­tel­ta­vat tai­ka­tem­put se­li­tyk­si­neen.

Työ­pa­jas­sa käy­te­tään ta­van­o­mai­sia esi­nei­tä no­pis­ta peli­kort­tei­hin. Ma­te­maat­ti­set tai­ka­tem­put har­jaan­nut­ta­vat pääs­sä­las­ku­tai­to­ja, kä­sit­te­le­vät pe­rus­las­ku­sään­tö­jä, ker­to- ja jako­las­ku­ja, luku­suo­raa, yh­tä­löi­tä, yli­pää­tään pe­rus­ma­te­ma­tiik­kaa. Mui­ta tut­kit­ta­via ma­te­ma­tii­kan osa-alu­ei­ta työ­pa­jas­sa ovat bi­nää­ri­lu­vut, kak­si­luku­jär­jes­tel­mä ja muut luku­jär­jes­tel­mät, sym­met­ria, to­den­nä­köi­syys­las­ken­ta, luku­sar­jat, to­po­lo­gia, jopa jouk­ko-oppi.
Työ­pa­jan tem­put li­sää­vät ma­te­maat­ti­sen ym­mär­ryk­sen li­säk­si oi­val­lus­ky­kyä, mo­to­riik­kaa, esiin­ty­mis­tai­toa ja kol­mi­u­lot­teis­ta ajat­te­lua.
Ope­tus­me­ne­tel­mi­nä vuo­ro­vai­kut­tei­nen lu­en­to ja työ­paja­työs­ken­te­ly.

Hin­ta
70 €, hin­ta si­säl­tää ilta­päi­vä­kah­vin

Il­moit­tau­tu­mi­set
11.1.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015