Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa —verkkokoulutus 1 op

10.1.-14.2.2019, verkossa

Yh­tei­söl­li­nen toi­min­ta puhe­te­ra­pi­as­sa

Yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa ihmisen täysivaltainen osallistuminen läpi koko yhteiskunnan ja elämänkaaren eri vaiheissa.

Taustaa

Yh­tei­sö­poh­jais­ta kun­tou­tus­ta alet­tiin ensi ker­taa Suo­mes­sa to­teut­taa Es­poos­sa Ki­lon päi­vä­ko­dis­sa vuon­na 1996. Vai­ke­as­ti vam­mais­ten in­teg­roi­dus­sa päi­vä­ko­dis­sa puhe-, toi­min­ta- ja fy­si­o­te­ra­pia vie­tiin las­ten ar­keen yh­teis­työs­sä van­hem­pien ja päi­vä­ko­din hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Vuon­na 1999 käyn­nis­tet­tiin myös val­ta­kun­nal­li­nen Sa­no­mat­ta Sel­vää -han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na oli tu­kea ja tut­kia vai­ke­as­ti puhe­vam­mais­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien ih­mis­ten pu­het­ta tu­ke­vien ja kor­vaa­vien kom­mu­ni­koin­ti­kei­no­jen vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­lis­ta käyt­töä. Nämä hank­keet ni­vou­tui­vat toi­siin­sa lä­hei­ses­ti puhe­te­ra­pi­an osal­ta. Eri­tyi­ses­ti hank­keis­sa mu­ka­na ol­lei­den puhe­te­ra­peut­tien kiin­nos­tus yh­tei­söl­li­seen toi­min­taan oli suur­ta ja se näh­tiin vah­vas­ti osa­na tu­le­vai­suu­den puhe­te­ra­peut­tis­ta kun­tou­tus­ta.

Ki­lon päi­vä­ko­din yh­tei­söl­li­nen toi­min­ta laa­je­ni val­ta­kun­nal­li­sek­si heti toi­min­nan alus­sa. Mal­lia esi­tel­tiin laa­jas­ti val­ta­kun­nal­li­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa. Syn­tyi Kah­va­kes­kus ja Kah­va­kes­kus­ver­kos­to, jol­la oli toi­min­taa Es­poos­sa, Hä­meen­lin­nas­sa, Lah­des­sa ja Hy­vin­kääl­lä. Hy­vin­kään kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin pe­rus­tet­tiin Suo­men en­sim­mäi­nen ja edel­leen ai­noa yh­tei­söl­li­sen kun­tou­tuk­sen puhe­te­ra­pi­an toi­mi, ja Hy­vin­kääl­lä on edel­leen Kah­va­toi­min­taa. Sit­tem­min yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa puhe­te­ra­pi­as­sa on ke­hi­tet­ty Es­teet­tö­män vies­tin­nän -hank­keel­la, jon­ka ta­voit­tee­na on ol­lut saa­da es­teet­tö­män vies­tin­nän eri­lai­set  kei­not yh­tei­seen käyt­töön.

Vuo­sien var­rel­la saa­tu­jen ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la Han­ne­le Meri­kos­ki on ke­hit­tä­nyt hy­vän kun­tou­tuk­sen mal­lik­si Kol­men OOO:n oh­jel­man: kun­tou­tuk­sen tu­lee olla oi­kea-ai­kais­ta, oi­ke­a­laa­tuis­ta ja oi­ke­a­mää­räis­tä. Mal­lia on esi­tel­ty alan leh­dis­sä ja Ke­lan val­ta­kun­nal­li­ses­sa vai­ke­as­ti vam­mais­ten kun­tou­tuk­sen ke­hit­tä­mis­se­mi­naa­ris­sa vuon­na 2014, jos­sa se sai hy­vin po­si­tii­vi­sen vas­taan­oton.

Sisällöt

We­bi­naa­ri­sar­ja on laa­ja ja lä­hes­tym­me asi­aa hy­vin koko­nais­val­tai­ses­ti. Py­rim­me tuo­maan esil­le yh­tei­söl­li­sen ot­teen te­hok­kaa­na uu­te­na ta­pa­na kun­tou­tuk­ses­sa. On mah­dol­lis­ta jat­kaa we­bi­naa­ri­sar­jaa mm. muis­ti­sai­rai­den ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten ih­mis­ten osal­ta.

1. Yh­tei­söl­li­nen toi­min­ta to 10.1.2019
(Han­ne­le Meri­kos­ki ja Sirk­ku Ruu­su­vuo­ri)

2. Pie­nen lap­sen lähi­yh­tei­söt to 17.1.2019
(Han­ne­le Meri­kos­ki ja Tai­na Olki­nuo­ra)

3. Neu­vo­la ja var­hais­kas­va­tus to 24.1.2019
(Han­ne­le Meri­kos­ki ja Tai­na Olki­nuo­ra)

4. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ar­vi­oin­nis­ta yh­tei­sös­sä to 7.2.2019
(Han­ne­le Meri­kos­ki ja Sirk­ku Ruu­su­vuo­ri)

5. Ai­kui­sen yh­tei­sö­jen oh­jaa­mi­nen to 14.2.2019
(Han­ne­le Meri­kos­ki ja Sirk­ku Ruu­su­vuo­ri)

Kat­so kou­lu­tuk­sen esit­te­ly vi­de­ol­ta

Suoritustapa

Suo­ri­tus­ta­pa Op­pi­mis­päi­vä­kir­jan te­ke­mi­nen. Oh­jeet kou­lu­tuk­sen alus­sa.

Kohderyhmä

”Pa­hin mah­dol­li­suus on, että kom­mu­ni­kaa­tio on kou­lu­aine tai te­ra­pi­a­het­ki.”
Ce­ci­lia Ols­son 1980-lu­vul­la

Kouluttajat

Han­ne­le Meri­kos­ki, puhe­te­ra­peut­ti, FM, työn­oh­jaa­ja
Aivo­liit­to, Kom­mu­ni­kaa­ti­o­kes­kus ja Ar­jen vin­kit

Sirk­ku Ruu­su­vuo­ri, puhe­te­ra­peut­ti, FM
Ete­va

Tai­na Olki­nuo­ra, puhe­te­ra­peut­ti, FM
Hy­vin­kää, Var­hais­kas­va­tuk­sen yh­tei­söl­li­nen toi­min­ta

Aika

To 10.1., 17.1., 24.1, 7.2., 14.2 klo 17:00-18:30

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautumiset

2.1.2019 men­nes­sä Kou­lu­tus to­teu­tuu! Jäl­ki-il­moit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015