Isoverstaan palvelut

Iso­vers­tas on ke­hit­tä­jä­yh­tei­sö, joka tar­jo­aa ka­na­via, työ­vä­li­nei­tä ja si­säl­tö­jä digi­op­pi­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen ja ope­tus­tar­jon­taan. Ke­hit­tä­jä­yh­tei­sö on digi­op­pi­mi­sen osaa­mi­sen var­mis­ta­ja. Iso­vers­tas on nyt avan­nut ai­em­min vain jä­se­nil­le ke­hi­te­tyt pal­ve­lun­sa myös muil­le or­ga­ni­saa­ti­oil­le.

Pal­ve­lut:

Mood­le

Di­gi­taa­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö>>

Kom­ment­ti­sei­nä

In­ter­ak­tii­vi­nen vies­tin­tä­ka­na­va vuo­ro­vai­ku­tuk­sen li­sää­mi­seen ta­pah­tu­mis­sa, kou­lu­tuk­sis­sa ja ko­kouk­sis­sa

Tal­len­ne­pal­ve­lu

Pil­vi­pal­ve­lu, joka mah­dol­lis­taa tie­dos­to­jen tal­len­nuk­sen ja ja­ka­mi­sen

Vir­tu­aa­li­jul­kai­su

Säh­köi­nen jul­kai­su­a­lus­ta

Ko­kei­le ja ti­laa koe­käyt­tö­tun­nuk­set
www.iso­vers­tas.fi

Snell­man-kesä­yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20203.12.2015