iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1

1.4.-6.5.2019, verkko

iPad neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa 1

Oppimisen tukeminen iPadin avulla

Verk­ko­kou­lu­tus on en­sim­mäi­nen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Tämä en­sim­mäi­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyy op­pi­mi­sen tu­ke­mi­seen iPa­dil­la. Kak­si seu­raa­vaa kou­lu­tus­ko­ko­nai­suut­ta to­teu­tu­vat syk­syl­lä 2019.

Näi­den verk­ko­kou­lu­tus­ten tar­kem­mat si­säl­löt jul­kais­taan myö­hem­min. Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­det ovat it­se­näi­siä kou­lu­tuk­sia ja osal­lis­tu­ja voi osal­lis­tua yh­teen tai use­am­paan kou­lu­tuk­seen.

Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa ote­taan iPad hal­tuun ja tu­tus­tu­taan op­pi­mis­ta tu­ke­vien so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen neu­ro­psy­ki­at­ri­sen asi­ak­kaan te­ra­pi­as­sa.

Mo­bii­li­lait­teet ovat yleis­ty­neet myös ope­tuk­sen tu­ke­na. Se on tär­keä apu­vä­li­ne, joka li­sää tasa-ar­voa. Se ei näy­tä apu­vä­li­neel­tä vaan on lai­te, jota kuka ta­han­sa voi käyt­tää il­man eri­tyis­tä “apu­vä­li­ne­lei­maa”. iPa­din käyt­tö laa­jen­taa op­pi­mis- ja har­joit­te­lu­ym­pä­ris­töä, sen avul­la voi­daan in­teg­roi­da op­pi­mi­nen ja har­joit­te­lu muu­hun toi­min­ta­ym­pä­ris­töön. Tu­le­vai­suu­des­sa yksi tär­keim­mis­tä tai­dois­ta on­kin moni­luku­tai­to.

“Toi­min­nal­li­sen työs­ken­te­lyn ja tuo­tos­ten avul­la ope­tel­laan myös tun­ne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, kun työs­ken­te­ly- ja op­pi­mis­pro­ses­se­ja jä­sen­ne­tään ja do­ku­men­toi­daan yh­des­sä. Ta­voit­tee­na on, että op­pi­mis­ym­pä­ris­töt muo­dos­ta­vat lap­sil­le koko­nais­val­tai­sen ja ko­ke­muk­sel­li­sen oppi­mai­se­man ja kan­nus­ta­vat ak­tii­vi­seen, yh­tei­söl­li­seen ja it­se­näi­seen op­pi­mi­seen. Op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­nä käy­te­tään ulko- ja sisä­ti­lo­ja, lähi­luon­toa ja ra­ken­net­tua ym­pä­ris­töä ja eri­lai­sia kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta.” Moni­luku­tai­to.com

Neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­an ta­voit­teet usein liit­ty­vät opin­nois­sa tar­vit­ta­viin tai­toi­hin ja si­ten myös te­ra­pi­as­sa har­joi­tel­laan sa­mo­ja asi­oi­ta kuin kou­lus­sa. Te­ra­peu­teil­ta voi­daan pyy­tää kir­joit­ta­mi­sen apu­vä­li­ne­ar­vi­oi­ta ja heil­tä usein ky­sy­tään suo­si­tuk­sia so­vel­luk­sis­ta var­hais­kas­va­tuk­seen, ope­tuk­seen tai kun­tou­tuk­seen.

Eri­tyi­sen tuen op­pi­laat hyö­ty­vät sii­tä, että iPa­din ja so­vel­lus­ten avul­la pil­ko­taan teh­tä­vät pie­nem­piin osiin, tut­ki­taan opit­ta­via asi­oi­ta konk­reet­tis­ten esi­merk­kien kaut­ta, har­joi­tel­laan tai­to­ja lu­kuis­ten mie­len­kiin­tois­ten so­vel­lus­ten avul­la, an­ne­taan mah­dol­li­suus osoit­taa osaa­mis­taan muu­ten­kin kuin kir­joit­ta­mal­la.

Tä­män verk­ko­kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys op­pi­mis­ta tu­ke­vis­ta so­vel­luk­sis­ta ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na osal­lis­tu­ja op­pii mi­ten iPa­dia voi hyö­dyn­tää apu­vä­li­nee­nä. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia. So­vel­luk­sis­ta osa on mak­sul­li­sia ja osa mak­sut­to­mia. Mak­sut­to­miin so­vel­luk­siin voi si­säl­tyä myös lisä­os­to­ja.

Sisältö

We­bi­naa­ri 1.4.2019: Mi­ten hel­pot­taa op­pi­mis­ta iPa­din käyt­töä hel­pot­ta­vil­la ase­tuk­sil­la?

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan iPa­din käyt­töä hel­pot­ta­viin ase­tuk­siin. Asi­ak­kaal­la voi olla op­pi­mis­ta ja lait­tei­den käyt­töä ra­joit­ta­via tai jopa es­tä­viä haas­tei­ta toi­min­ta­ky­vys­sään. Op­pi­mis­vai­keu­det, puhe-, näkö-, kuu­lo- tai lii­kun­ta­vam­ma ei­vät kui­ten­kaan ole este iPa­din käy­töl­le, vaan eri­lais­ten ase­tus­ten sekä lisä­lait­tei­den avul­la iPa­dis­ta tu­lee op­pi­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ja sekä osal­li­suut­ta li­sää­vä te­ki­jä.

iPa­din ase­tuk­sis­ta löy­tyy lu­kui­sia käyt­töä hel­pot­ta­via ase­tuk­sia, joi­hin kan­nat­taa pe­reh­tyä. Osa ase­tuk­sis­ta on no­pe­as­ti ja hel­pos­ti otet­ta­vis­sa käyt­töön ja osa taas vaa­tii sy­vem­pää pe­reh­ty­mis­tä. Mo­net käyt­töä hel­pot­ta­vat ase­tuk­set ovat kui­ten­kin no­pe­as­ti löy­det­tä­vis­sä ja muo­kat­ta­vis­sa. Käyt­tö­avun kaut­ta voi­daan muo­ka­ta ja hel­pot­taa iPa­din käyt­töä mo­nin eri ta­voin.

We­bi­naa­ris­sa käym­me ase­tuk­set läpi ylei­sel­lä ta­sol­la ja pe­reh­dym­me tar­kem­min te­ra­peut­tien kan­nal­ta tär­keim­piin ase­tuk­siin ku­ten käyt­tö­apu, sa­ne­lu ja oh­jat­tu käyt­tö.

We­bi­naa­ri 8.4.2019: So­vel­luk­sia lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen har­joit­te­luun

We­bi­naa­ris­sa pe­reh­dy­tään so­vel­luk­siin, joi­den avul­la voi­daan har­joi­tel­la lu­ke­mis­ta ja kir­joit­ta­mis­ta. Kynä­työs­ken­te­ly on mo­nel­le asi­ak­kaal­le vai­ke­aa ja hi­das­ta. Eri­lais­ten so­vel­lus­ten avul­la voi­daan löy­tää mo­ti­voi­via har­joi­tuk­sia, jot­ka mo­ti­voi­vat kir­joit­ta­mi­sen har­joit­te­luun. Aina ei kaik­kea tar­vit­se kir­joit­taa, sil­lä löy­tyy myös so­vel­lus, jon­ka avul­la voi­daan ot­taa teh­tä­väs­tä kuva ja täy­den­tää teks­ti näp­päi­mis­töl­lä kir­joit­ta­mal­la tai pu­hu­mal­la. Tu­tus­tum­me myös lu­ke­mi­sen har­joit­te­luun so­vel­luk­siin sekä suo­mea toi­se­na kie­le­nään pu­hu­vil­le so­pi­viin so­vel­luk­siin. Tu­tus­tum­me myös Ce­li­an pal­ve­lui­hin ja pe­reh­dym­me kir­joit­ta­mi­sen apu­vä­li­ne­ar­vio pro­ses­siin.

We­bi­naa­ri 15.4.2019: So­vel­luk­sia kiel­ten ja ma­te­ma­tii­kan opis­ke­luun

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tu­taan kiel­ten ja ma­te­ma­tii­kan so­vel­luk­siin, joi­ta voi hyö­dyn­tää opis­ke­lun tu­ke­na. Kiel­ten opis­ke­luun ja ma­te­ma­tiik­kaan löy­tyy lu­kui­sia eri­lai­sia so­vel­luk­sia ja lisä­lait­tei­ta, joi­den avul­la voi teh­dä opis­ke­lus­ta haus­kaa, mo­ti­voi­vaa, konk­reet­ti­sem­paa ja toi­min­nal­lis­ta. Tu­tus­tum­me myös so­vel­luk­seen, jon­ka avul­la on help­po teh­dä itse omia har­joi­tus­teh­tä­viä ja kuin­ka liit­tää ne ar­keen.

We­bi­naa­ri 29.4.2019: iPa­din kom­mu­ni­koin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­vat so­vel­luk­set

iPa­dil­le löy­tyy eni­ten eri­lai­sia kom­mu­ni­koin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­via so­vel­luk­sia. Vaik­ka asi­ak­kaa­na ei oli­si puhe­vam­mai­sia hen­ki­löi­tä, kan­nat­taa nämä so­vel­luk­set ot­taa käyt­töön sil­lä ne ovat to­del­la hy­viä asi­ak­kai­den kans­sa toi­mies­sa. Kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­lus voi toi­mia myös toi­min­nan­oh­jauk­sen tu­ke­na ja reis­su­vih­ko­na tai jos asi­a­kas pu­huu suo­mea toi­se­na kie­le­nään.

We­bi­naa­ris­sa tu­tus­tum­me laa­joi­hin kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­siin ja poh­dim­me mitä tu­lee huo­mi­oi­da so­vel­luk­sen va­lin­nas­sa, si­säl­lön ra­ken­ta­mi­ses­sa sekä lähi-ih­mis­ten oh­jaa­mi­ses­sa. Tut­kim­me myös yk­sin­ker­tai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­ta tu­ke­via so­vel­luk­sia ja har­joit­te­lem­me si­säl­lön te­ke­mis­tä nii­hin.

We­bi­naa­ri 6.5.2019: Kuin­ka teh­dä itse oppi­ma­te­ri­aa­lia hel­pos­ti ?

Aina so­vel­luk­set ei­vät vas­taa asi­ak­kaan tar­pei­ta tai niis­tä puut­tuu juu­ri tätä asi­a­kas­ta mo­ti­voi­va si­säl­tö. Sil­loin kan­nat­taa ot­taa käyt­töön so­vel­luk­set, joi­den avul­la muok­kaat itse si­säl­töä ja luet lu­kui­sia har­joit­tei­ta no­pe­as­ti ja hel­pos­ti. Näi­den so­vel­lus­ten avul­la teet har­joit­teis­ta oman nä­köi­siä ja yk­si­löl­li­ses­ti asi­ak­kaan tar­pei­ta vas­taa­vak­si.

Voit myös luo­da itse kai­ken alus­ta läh­tien te­ke­mäl­lä omia verk­ko­kir­jo­ja, joi­hin li­säät har­joi­tus­oh­jeet ko­tiin tai ne toi­mi­vat reis­su­vih­ko­na. Tai sit­ten teet asi­ak­kaal­le sar­ja­kuva­so­vel­luk­sel­la toi­min­nan­oh­jaus­ta tu­ke­via ma­te­ri­aa­le­ja juu­ri hä­nen omaan toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tään.

On myös so­vel­luk­sia, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta liit­tää omiin ku­viin, vi­de­oi­hin ja piir­rok­siin eri­lai­sia si­säl­tö­jä ku­ten valo­ku­via, vi­de­oi­ta, ään­tä tai net­ti­link­ke­jä, jot­ka au­ke­a­vat kun ku­vaa kat­so­taan so­vel­luk­sen kaut­ta.

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

Kohderyhmä

Kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, te­ra­peu­tit, puhe­vam­mais­ten tul­kit ja yh­tei­sön­oh­jaa­jat, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, ao. am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set sekä eri­tyis­las­ten ja -nuor­ten huol­ta­jat

Aika

maa­nan­tai­sin 1.4.-6.5. (ei pää­si­äi­se­nä 22.4.) klo 17.30-19.00

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­tam­me:

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Hinta

90 €

Ilmoittautuminen

24.3.2019 men­nes­sä

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015