Ruotsin kielen perusopinnot, kevät

22.2.2019 alkaen

Ruot­sin kie­len pe­rus­o­pin­not, ke­vät

Ke­vään  ai­ka­na opis­kel­laan kol­mea opin­to­jak­soa si­ten, että  jo­kai­se­na lähi­vii­kon­lop­pu­na kä­si­tel­lään kaik­kia kol­mea aihe­a­lu­et­ta. Näin opis­ke­luun ja op­pi­mi­seen saa­daan hie­man vaih­te­lua ja op­pi­mi­nen on te­hok­kaam­paa. Lähi­vii­kon­lop­pu­jen li­säk­si kie­li­oppi 1 osuu­des­sa opis­kel­laan myös ac-yh­tey­den vä­li­tyk­sel­lä lähi­ta­paa­mis­ten vä­lil­lä. AC-ta­paa­mis­ten aika­tau­lus­ta so­vi­taan opin­to­jen ai­ka­na.
(2 arki-il­taa kuus­sa, klo 17.30-19.00,  ac-lu­en­not myös tal­len­ne­taan)

Lähi­o­pe­tuk­sen ajan­koh­ta ja paik­ka­kun­ta

22.-23.2., Ii­sal­mi
15.-16.3. Kuo­pio
29.-30.3. Ii­sal­mi
12.-13.4. Kuo­pio
26.-27.4. siir­ret­ty kesä­kuul­le  (muu­tet­tu 10/18)
10.-11.5. Ii­sal­mi
24.-25.5. Kuo­pio
7.-8.6. Ii­sal­mi

Per­jan­tai­sin aina klo 16.15-20.15 ja lau­an­tai­sin klo 8.30-14.15

Opin­to­jak­so­jen si­säl­löt:

Kir­jal­li­nen vies­tin­tä 1 (ruot­sin kie­li ) 5 op
Jak­son tun­nis­te: 2133215

Ta­voi­te

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja,

Si­säl­tö

Opin­to­jak­sol­la teh­dään kir­jal­li­sia har­joi­tuk­sia. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja kir­joit­taa ja kään­tää kurs­sil­la eri­tyy­li­siä teks­te­jä ja har­joit­te­lee kor­jaa­maan ja kom­men­toi­maan omia ja tois­ten teks­te­jä. Opis­ke­li­ja käyt­tää eri­lai­sia sana­kir­jo­ja ja läh­de­viit­taus­tek­niik­kaa sekä kiin­nit­tää teks­teis­sään huo­mi­o­ta oi­kein­kir­joi­tuk­seen, kie­li­op­piin, jä­sen­te­lyyn, väli­merk­kien käyt­töön ja ly­hen­tei­siin.

Suo­ri­tus­ta­pa
Kon­tak­ti­o­pe­tus­ta n. 24 t, jo­hon ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen (vä­hin­tään 80 %) ja it­se­näi­nen työs­ken­te­ly 115 t. Opis­ke­li­ja työs­tää kurs­sil­la kir­joit­ta­mis­taan teks­teis­tä port­fo­li­on.

Oppi­ma­te­ri­aa­lit
Blomst­röm V. & Wen­ner­berg J. (2015) Aka­de­miskt lä­san­de och skri­van­de. Lund: Stu­dent­lit­te­ra­tur, Språkrå­dets Svens­ka skriv­reg­ler (2008 tai uu­dem­pi).

Ar­vos­te­lu­pe­rus­teet
Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen har­joi­tuk­siin, jat­ku­va ar­vi­oin­ti ja port­fo­li­on ar­vi­oin­ti.

Suul­li­nen vies­tin­tä ja ään­tä­mi­nen (ruot­sin kie­li)  5 op
Jak­son tun­nis­te: 2132212

Ta­voi­te

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja,

Si­säl­tö
Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan suul­li­sen vies­tin­nän ti­lan­tei­ta, kes­kus­te­lu­tai­to­ja, kor­rek­tia ään­tä­mis­tä ja ää­neen lu­ke­mis­ta. Opis­ke­li­jat kes­kus­te­le­vat ryh­mis­sä ja pa­reit­tain eri­lai­sis­ta aihe­pii­reis­tä, esim. ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja pi­tää va­lit­se­mas­taan ai­hees­ta alus­tuk­sen ja toi­mii vuo­rol­laan myös pu­heen­joh­ta­ja­na pien­ryh­mis­sä. Opin­to­jak­soon si­säl­tyy myös it­se­näis­tä työs­ken­te­lyä.

Suo­ri­tus­ta­pa
Kon­tak­ti­o­pe­tus­ta n. 40 tun­tia. Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen (läs­nä­olo 80 %). It­se­näis­tä työs­ken­te­lyä n. 95 t. Kor­vaa­vaan suo­ri­tuk­seen tar­vi­taan näyt­tö­koe.

Oppi­ma­te­ri­aa­lit
Blomst­röm, V & Pers­son, C (2014) Munt­lig in­ter­ak­ti­on i aka­de­mis­ka sam­man­hang. Lund: Stu­dent­lit­te­ra­tur. Ku­ro­nen, M & Lei­no­nen, K (2010) Svenskt ut­tal för finsksprå­ki­ga – te­o­ri och öv­nin­gar i fin­landss­venskt och rikss­venskt ut­tal. Tam­pe­re: Ju­ve­nes Print.

Ar­vos­te­lu­pe­rus­teet
Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen har­joi­tuk­siin (80 %), jat­ku­va ar­vi­oin­ti. Kor­vaa­vas­sa suo­ri­tuk­ses­sa näyt­tö­koe.

 Ruot­sin kie­li­oppi 1   5 op
Jak­son tun­nis­te: 2133214

Ta­voi­te

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja,

Si­säl­tö
Lu­en­to­ja ja har­joi­tuk­sia, jois­sa pe­reh­dy­tään nyky­ruot­sin kie­li­op­piin ja sen kes­kei­seen ter­mis­töön. Opin­to­jak­sol­la kä­si­tel­lään sana­luok­kia, lau­sek­kei­ta, lau­seen­jä­sen­nys­tä, sana­jär­jes­tys­tä, mää­räi­syy­den il­mai­se­mis­ta ja ge­ne­tii­vi­ra­ken­tei­ta. Opin­to­jak­sol­la opis­ke­li­ja ker­taa, laa­jen­taa ja sy­ven­tää kie­li­opin tie­to­jaan ruot­sin­kie­li­siä ter­me­jä käyt­tä­en sekä hank­kii myös uut­ta tie­toa, joka aut­taa hän­tä jat­ka­maan kie­li­oppi­o­pin­to­jaan seu­raa­val­la eli aine­o­pin­to­jen ta­sol­la.

Suo­ri­tus­ta­pa
Lu­en­not 14 t ja har­joi­tuk­set 28 t, joi­hin ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen (mo­lem­piin 80 %). It­se­näis­tä työs­ken­te­lyä 93 t. Opin­to­jak­son lo­pus­sa kir­jal­li­nen tent­ti.

Oppi­ma­te­ri­aa­lit
Lu­en­to- ja har­joi­tus­kurs­sil­la: Fii­lin U & Ha­ka­la K (2011) Fullt­räff igen Ruot­sin kie­li­oppi ai­kui­sil­le. Hel­sin­ki: Finn Lec­tu­ra sekä kurs­sil­la ja­et­ta­va oheis­lu­ke­mis­to ja har­joi­tus­teh­tä­vät.

Ar­vos­te­lu­pe­rus­teet
Kir­jal­li­nen tent­ti

Syk­syn opin­to­jak­so­jen aika­tau­lu­tie­dot päi­vi­te­tään myö­hem­min.

Kou­lu­tuk­set Ii­sal­mes­sa20193.12.2015